2021–2027

Interreg Sverige-Norge 2021-2027

Interreg Sverige-Norge 2021-2027

Region Värmland koordinerar arbetet med att ta fram EU-programmet Interreg Sverige-Norge för den nya programperioden 2021-2027. Programområdet omfattar Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och Viken. Tillsammans har regionerna och fylkeskommunerna tagit fram ett programförslag som har sin utgångspunkt i gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar, med fokus på gränsregionala mervärden.

Målene og innsatsområdene i programforslaget tar utgangspunkt i EUs politikk for europeisk territorielt samarbeid. Utvalget av mål og innsatsområder bygger også på nasjonale mål for regional- og distriktspolitikk, og regionenes/fylkenes felles utfordringer, planer og strategier.

Den 18:e juni skickades programförslaget in till Näringsdepartementet. Efter behandling kommer programförslaget att lämnas över till EU-kommissionen för vidare behandling och beslut. Det är inte öppet för nya ansökningar än, ambitionen är att första utlysning ska kunna ske under våren eller sommaren 2022. Men för att potentiella projektägare ska få en inblick i vilka insatsområden som det är möjligt att söka medel ifrån, publicerar vi programförslaget redan nu.

Längre ner på sidan finns en sammanfattning av innehållet i programförslaget. Om du vill läsa en fullständig beskrivning av varje insatsområde hittar du det här: programutkast (PDF, 949 kB)

Läs mer om processen på Region Värmlands hemsida

Før man etablerer et Interreg-prosjekt

Før man etablerer et Interreg-prosjekt må man alltid stille seg spørsmålet om hvorfor problemstillingen skal løses på tvers av grensen.

 • Hvorfor skal prosjektet søke midler fra Interreg Sverige–Norge og ikke fra andre støtteordninger?

Hva er den grenseoverskridende merverdien?
Prosjekter som mottar støtte må:
– bidra til å løse felles utfordringer i regionen
– utnytte felles muligheter og ressurser
– og/eller redusere grensebarrierer i form av lover og regler.

Det skal være to søkende parter i et Interreg-prosjekt: en fra Sverige og en fra Norge. De to prosjekteierne skal gjennomføre prosjektet i fellesskap, men hver for seg ha et eget ansvar for prosjektets budsjett og finansiering.Sekretariatet for Interreg Sverige–Norge kan hjelpe til med å finne svenske prosjektpartnere.

Hvem kan søke?

Alle typer organisasjoner, både offentlige og private:

 • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høgskoler, forskningsinstitusjoner, folkehøgskoler, videregående skoler og grunnskoler.
 • Næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.
 • Offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
 • Kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner.
 • Stiftelser og økonomiske og ideelle foreninger.

Privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke.

Hva kan du søke om støtte til?

Det er mulig å søke om støtte til tre typer prosjekter:

 • Forprosjekt
  (mindre prosjekt på inntil 12 måneder, som skal lede til en mer omfattende søknad senere)
 • Hovedprosjekt
 • Småskalaprosjekt

Mer informasjon om de ulike prosjekttypene vil bli publisert når det åpnes opp for søknader i løpet av 2022.

Fire hovedmål

I programmet for 2021–2027 kan du søke om støtte fra åtte ulike innsatsområder sortert under fire hovedmål.

En smartere grenseregion

Under dette hovedmålet hører prosjekter som bidrar til å øke innovasjonsevnen i grenseregionen og til å gjøre små og mellomstore bedrifter mer konkurransedyktige.

1A. Innovasjon, forskning og utvikling

Dette innsatsområdet har som mål å fremme innovasjon, anvendt forskning og utvikling, samt bruk av avansert teknikk.

Eksempler på prosjekter som kan få støtte: 

 • Prosjekter som bidrar til økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor.
 • Prosjekter som utvikler praktiske modeller for å implementere nye ideer i markedet.
 • Prosjekter som øker bedriftenes evne til å iverksette, utvikle og kommersialisere ny teknikk og kunnskap.
 • Prosjekter som bidrar til innovative løsninger for helsevesenet.
 • Prosjekter som bidrar til innovative løsninger innen fornybar energi og energieffektivisering.
 • Prosjekter som utvikler og benytter innovative løsninger som bidrar til sterke og attraktive boområder og tettsteder i grenseområdet.

1B. Bærekraftig vekst og økt konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter

Dette innsatsområdet har som mål å øke konkurransekraften for små og mellomstore bedrifter gjennom klynger og nettverksamarbeid.

Eksempler på prosjekter som kan få støtte: 

 • Prosjekter med sikte på å strukturere samarbeid gjennom eksempelvis klyngesamarbeid, nettverk eller innovative pilotsatsinger.
 • Kunnskapsutveksling rundt felles fokusområder koblet til smart spesialisering, eksempelvis innen digitalisering, bioøkonomi, reiseliv eller sirkulærøkonomi.
 • Prosjekter som gir flere bedrifter mulighet til å utvikle digitale og sirkulære produksjonsprosesser.
 • Prosjekter som styrker kunnskapen om og evnen til entreprenørskap.
 • Prosjekter som øker bedriftenes delaktighet i lokale, nasjonale og internasjonale verdikjeder, for eksempel innen jordbruk og matproduksjon.
 • Prosjekter som kartlegger bransjer og bedrifter med potensial for grenseoverskridende samarbeid.

En grønnere grenseregion

Under dette hovedmålet hører prosjekter som sikter på å bidra til en grønnere grenseregion, som er tilpasset klimaendringer, og som har fokus på sirkulærøkonomi.

2A. Klima og miljø

I dette innsatsområdet er målet å utforske hvordan klimaendringene påvirker oss, og å lage grenseoverskridende planer for hvordan regionene kan forebygge framtidige klimautfordringer.

Eksempler på prosjekter som kan få støtte: 

 • Nettverksbygging på tvers av både offentlige myndigheter og sektorer med ansvar for klima og miljøspørsmål, for eksempel ved bruk av VR/AI/AR-teknologi i krisehåndtering.
 • Prosjekter som fremmer skog- og jordskjøtsel, som igjen reduserer risikoen for skogbrann, ras og skred.
 • Prosjekter med mål om å analysere hvilke tiltak som trengs for å unngå for eksempel branner og oversvømmelser.
 • Prosjekter hvor man jobber fram felles grunnlag for hvordan ras, skred, erosjon, snø m.m. påvirker vassdrag og andre faktorer i forbindelse med ressursutnyttelse.
 • Prosjekter som tenker og utvikler grønn infrastruktur for å beskytte natur og biologisk mangfold på tvers av landegrensen.

2B. Sirkulær økonomi

I dette innsatsområdet er målet å fremme overgangen til en kretsløpsøkonomi.

Eksempler på prosjekter som kan få støtte: 

 • Prosjekter som kartlegger og tar i bruk miljøsertifiseringer på tvers av landegrensen.
 • Prosjekter med mål om å utvikle grenseoverskridende utdanningsprogrammer innen sirkulærøkonomi.
 • Prosjekter der man kartlegger, utvikler og stimulerer til innkjøp som bidrar til sirkulærøkonomi både innen offentlig sektor og i privat næringsliv.
 • Prosjekter der man ønsker å finne løsninger, for eksempel i reiselivssektoren, som styrker sirkulære modeller og stimulerer til endret adferd blant innbyggere og turister.

En mer sosial grenseregion

Med dette hovedmålet ønsker man å jobbe for et grenseoverskridende arbeidsmarked og samarbeid om utdanning og livslang læring, samt ha fokus på kultur- og reiselivsnæringen som er ekstra hardt rammet av covid-19-pandemien. 

3A. Felles arbeidsmarked

Målet med innsatsområdet er å oppnå et mer likestilt og åpent arbeidsmarked på tvers av landegrensen. Hensikten med dette er å fremme fleksibilitet, styrke rådgivende organer, og å beholde og utvikle riktig kompetanse som arbeidsmarkedet etterspør.

Eksempler på prosjekter som kan få støtte: 

 • Prosjekter som utvikler grenseoverskridende sysselsettingstiltak som kobler næringsliv og arbeidssøkende.
 • Prosjekter som avdekker hvilke bransjer som mangler arbeidskraft og kompetanse, og som bidrar til økt mobilitet av arbeidstakere over grensen.
 • Prosjekter som harmoniserer sertifiseringssystemer som ellers fungerer som en grensebarriere.
 • Prosjekter som retter seg mot arbeidsledige, men også andre grupper med ekstra behov for tilrettelegging, for eksempel ungdommer, minoritetsgrupper, innvandrere og funksjonshemmede.
 • Prosjekter som stimulerer til et mer likestilt arbeidsmarked.

3B. Utdanning og livslang læring

Målet med dette innsatsområdet er å øke tilgangen til tjenester av god kvalitet innen utdanning og livslang læring. Dette gjøres blant annet gjennom økt felles tilgjengelighet og digital infrastruktur.

Eksempler på prosjekter som kan få støtte: 

 • Faglig samarbeid over grensen som kan bidra til økte valgmuligheter både når det gjelder undervisning og yrkespraksis på videregående nivå.
 • Samarbeid om grenseoverskridende morsmålsundervisning for innvandrergrupper.
 • Grenseoverskridende masterprogram som er tilpasset relevante utviklingsområder i regionen.
 • Felles grenseoverskridende fjernundervisning koblet til universiteter og høgskoler, som muliggjør at en større andel studier kan gjøres hjemmefra.
 • Prosjekter som kartlegger og tester felles grenseoverskridende digital utdanningsstruktur/-plattform.

3C. Nettverk for kultur- og reiselivsnæringen

Dette innsatsområdet retter seg mot kultur- og reiselivsnæringen, som er spesielt rammet av covid-19-pandemien. Målet er å fremme nettverk og skape nye samarbeidsformer innen bransjene på begge sider av grensen, også inkludert ideelle og ikke-kommersielle organisasjoner.

Eksempler på prosjekter som kan få støtte: 

 • Felles grenseoverskridende planer og strategier for reiselivsdestinasjoner. Tilby et bredere innhold der også små attraksjoner kan ha en plass selv uten overnatting og «heldagsopplevelser». Samarbeidet kan bidra til konseptutvikling, markedsføring og internasjonalisering.
 • Prosjekter der man starter opp og videreutvikler strategiske arrangementer koblet til regionens utvikling, som tiltrekker seg tilreisende, og som bidrar til næringsutvikling foruten selve arrangementet. Bør være flerårige arrangementer som inkluderer både kulturnæringen og annet lokalt næringsliv.
 • Kompetanseutvikling for ansatte innen kultur, kreative næringer og reiseliv. Eksempelvis utdanning for bedriftsetablering, guidetjenester, håndverksmetoder m.m.
 • Prosjekter der man jobber med innovasjon og idéutvikling innen kultur, kreative næringer og reiseliv, også innen lokal mat/matproduksjon.
 • Prosjekter som bidrar til økt (digital) tilgjengelighet for kultur, kreative næringer og reiseliv.
 • Prosjekter med sikte på å redusere slitasje og for høyt trykk på naturressurser forårsaket av turisme.

En sterkere grenseregion

Målet med dette innsatsområdet er å fremme lokal samfunnsutvikling i samarbeid mellom kommuner og ideelle / ikke-kommersielle aktører.

Dette gjøres blant annet ved å utvikle grenseoverskridende planer og strategier i tråd med EUs Territorielle agenda, der fokuset er på grønt skifte, klimanøytrale byer og tettsteder, offentlig service, en funksjonell grenseregion og folk-til-folk samarbeid.

Eksempler på prosjekter som kan få støtte er: 

 • Prosjekter som identifiserer juridiske og administrative hindringer, samt bidrar til å eliminere disse grensebarrierene.
 • Prosjekter med sikte på å utnytte grenseregionens samlede kompetanse for å utvikle en attraktiv grenseregion basert på lokale forutsetninger
 • Etablere metoder for å utvikle grenseoverskridende planer og strategier om lokal stedsutvikling i dialog mellom kommuner, næringsliv og ideelle-/ikke-kommersielle aktører.
 • Prosjekter som stimulerer til samarbeid mellom offentlige aktører på ulikt nivå, for å møte grenseregionale behov og utfordringer koblet til EUs Territorielle agenda.
 • Tillitsskapende arrangementer gjennom «folk-til-folk» samarbeid. Med folk-til-folk samarbeid menes samarbeid mellom ideelle og ikke-kommersielle aktører.
 • Identifisere hindringer innen offentlig service- og tjenestetilbud i programområdet.
 • Prosjekter som stimulerer til grenseoverskridende samarbeid innen for eksempel infrastruktur, transport og løsninger for energisystemer.