Projektstart

Projekthandbok

Projektstart

Det är förvaltande myndighet vid Länsstyrelsen Jämtlands län som fattar det formella beslutet om projektstöd på svensk sida.

I Norge får den norske søker vedtak om tilsagn fra fylkeskommunen i respektive delområde som er gitt oppdrag å forvalte de statlige interreg-midlene. For Grenseløst Samarbeid er dette Viken fylkeskommune, for Indre Skandinavia er dette Innlandet fylkeskommune og for Nordens Grønne Belte er det Trøndelag fylkeskommune.

 

Obligatorisk utbildning för projektägare

I hvert delområde gjennomføres det en obligatorisk utbildning för projekten inom tre månader efter beslut, som innehåller bland annat ekonomisk redovisning, lägesrapportering och kommunikations­frågor. Det er viktig at både norsk og svensk prosjekteier deltar med prosjektleder og økonomiansvarlig på disse møtene. Informasjonsmøtene gjennomføres i hvert enkelt delområde.

Godkjent tilsagn/beslut og prosjektplan er en kontrakt mellom partene (norsk og svensk prosjekteier) og interregprogrammets styringskomité/overvåkningskomité med de mål og ambisjoner som beskrives i prosjektplanen.

 

Interregsekretariatet följer projekten

Gjennom status- og økonomirapporter vil sekretariatet ha en dialog med prosjekteierne for å avstemme prosjektets framdrift. Underveis i prosjektet bør prosjekteierne foreta risikovurderinger av gjennomføringa. Dersom det oppstår uforutsette hendelser som kan påvirke prosjektets gjennomføring skal dette tas opp med sekretariatene.

Rapportering gjennom delrapporter/lägesrapporter er en beskrivelse av leveranser/produkt som utvikles gjennom prosjektets godkjente tid- og aktivitetsplan.

Følgende skisse gir et bilde av de elementer som inngår i et prosjekt finansiert av Interreg Sverige-Norge-programmet:

Det er grunnleggende viktig å skille mellom prosjektets leveranser, resultat og effekt. Produkt og tjenester er leveranser som danner grunnlaget for resultat og senere effekt som oppnås gjennom prosjektperioden