Uppföljning och kontroll

Projekthandbok

Uppföljning och kontroll

 

På svensk sida

Förvaltande myndighet och det gemensamma sekretariatet på svensk sida följer upp projekten dels genom att läsa de läges- och slutrapporter som lämnas in och dels genom projektbesök. Kontrollanter granskar projekten genom skrivbordgranskning och kontroller på plats hos stödmottagarna. Kontroller på plats görs genom slumpmässigt urval. Ekonomistyrningsverket som är programmets svenska revisionsmyndighet eller EU-kommissionen kan också kontrollera projektet på plats. Stödmottagare kommer att kontaktas innan uppföljningar på plats och kontrollbesök utförs.

EU kräver att medlemsländerna aktivt motverkar att EU-medlen används felaktigt. EU-stöd som betalats ut felaktigt och som inte upptäckts vid kontroll, kan senare återkrävas från den samordnande stödmottagaren om det framkommer att de oriktigt har betalats ut.

På norsk sida

Forvaltende organisasjon i respektive delområde vil parallelt følge opp prosjektet gjennom de delrapporter og sluttrapport som skal sendes inn sammen med anmodning om utbetaling av statlige IR–midler i form av løpende økonomirapportering gjennom Regionalforvaltning.no

En annen type oppfølging av prosjektene kan være at sekretariat deltar på konferanser, arrangement, studietur som gjennomføres i løpet av prosjektperioden. Dette gir et godt grunnlag for vurdere prosjektets framdrift, norsk-svensk engasjement, bredde og dybde med hensyn til prosjektets innhold.