Prosjekttyper

Projekthandbok

Prosjekttyper

Det finns två typer av projekt att söka stöd för, projekt eller förstudie. En förstudie kan pågå under högst 12 månader och ett projekt under högst 36 månader.

Förstudie/forprosjekt

Väljer du att söka en förstudie betyder det att du söker för ett mindre projekt som syftar till en mer omfattande ansökan längre fram. En förstudie kan till exempel utreda förutsättningarna för ett kommande huvudprojekt eller användas för att bygga ett partnerskap.

Kjennetegn for forprosjekt/förstudie er:

 • Ansökan skickas in via Min Ansökan på svensk sida og via Regionalforvaltning.no til det delområdet støtten søkes fra (les mer om delområdene på side 13).
 • Löpande ansökningsförfarande och löpande beslutsfattande
 • Beslut om EU-stöd fattas av förvaltande myndighet/forvaltande organisasjon.
 • Beslut om norska statliga IR-midler fattas av norsk förvaltande organisation.
 • Maximalt EU-stöd är 20 000 EUR och maximalt stöd från IR-midler är 10 800 EUR
 • Man behöver ej ange aktivitetsindikatorer för en förstudie.
 • Det krävs offentlig eller privat medfinansiering (min. 50 % av total finansiering).
 • Tidsbegränsad projekttid: 12 månader.
 • Endast en slutlig ansökan om utbetalning av beviljade medel samt en slutrapport görs av sökanden.

Förenklad redovisningsmodell – Klumpsumma för förstudier från hösten 2019

Interreg Sverige-Norge har infört en förenklad redovisningsmodell kallad Klumpsumma som ska användas i förstudier från och med hösten 2019. Modellen innebär att EU-stödet betalas ut som en ”klumpsumma” om förstudien uppnår de resultat som fastställs i beslutet om stöd. Modellen Klumpsumma är inte aktuellt för norska parters IR-midler.

Ansökan
Du söker som vanligt i Min Ansökan. Budgeten fylls i med de kostnadsslag som är aktuella.

Beredning
Under beredningen kontrollerar handläggaren bland annat om ansökan är relevant för programmet och att projektets kostnader är stödberättigande. Projektets aktiviteter ska beskrivas tydligt så att handläggaren kan göra en noggrann bedömning av att kostnaderna som anges är rimliga i förhållande till de aktiviteter som ska genomföras och att aktiviteterna är rimliga för att nå målet med projektet. Även om ansökan är fullständigt ifylld kan den behöva kompletteras innehållsmässigt, en handläggare kommunicerar då med projektet.

Beslut
Om förstudien godkänns beviljas EU-stöd i form av en klumpsumma. Klumpsummestödet fastställs i beslutet där också villkor för stödet framgår.

Kontroll och utbetalning
Förstudien ansöker om utbetalning i Min Ansökan utan att behöva styrka kostnaderna. Vid ansökan om utbetalning fylls kostnader i enligt budget så att det sökta beloppet avseende EU-stödet överensstämmer med beviljad klumpsumma. Klumpsumman kommer att betalas ut om resultatet enligt villkoren i beslutet om stöd är uppfyllt, vilket ska redovisas i slutrapporten. Sekretariatet beslutar om villkoren är uppfyllda. Om resultatet inte nås kommer ingen utbetalning att ske. Det är inte möjligt att betala ut delar av stödet.

Ingen kontroll kommer att ske avseende den verkliga kostnadsförbrukningen. Det är stödmottagarens ansvar att kostnader är stödberättigande och att lagar om upphandling respektive regler om informationsskyldigheten följs. Bokföring, upphandlingsdokument, underlag för informationsarbete etc. kan komma att begäras in vid revision.

Projekt

För projekt används ett ansökningsförfarande som kallas projektutlysning. Det innebär att den sökande lämnar in sin ansökan under en bestämd tidsperiod. Projektutlysning genomförs två gånger per år.

Kjennetegn for et prosjekt:

 • Ansökan skickas in via Min Ansökan på svensk sida og via Regionalforvaltning.no til det delområdet støtten søkes fra
 • Prosjektet kan ha en varighet på inntil/högst 36 månader
 • Ingen beløpsgrense
 • Prosjektutlysning gjennomføres 2 ganger i året
 • Styringskomitéen i delområdet hvor søknaden hører hjemme gjør innstilling om prosjektet
 • Tilsagn om EU-midler fattes av forvaltende myndighet, norske interregmidler av fylkeskommunen hvor prosjektet har sin aktivitet.
 • Det kreves offentlig og/eller privat medfinansiering (min. 50 % av total finansiering).
 • Prosjekt som involverer flere delområder vil avgjøres av programmets overvåkningskomité.

Förenklad redovisningsmodell – 2 kostnadsslag för huvudprojekt med offentligt stöd om max 100 000 EUR från hösten 2019

Interreg Sverige-Norge har infört en förenklad redovisningsmodell från och med hösten 2019 kallad ”40%-schablonen”. 40%-schablonen ska användas för svensk sida i huvudprojekt, där det offentliga stödet är högst 100 000 EUR. Modellen innebär att projektets övriga kostnader beräknas som en schablon upp till motsvarande 40% av personalkostnader. 40%-schablonen är inte aktuell för norska partners IR-midler.

Ansökan
Du söker som vanligt i Min Ansökan men budgeten fylls i med bara med två kostnadsslag; personalkostnader och schablonkostnader. Dock ska en detaljerad kostnads- och finansieringsbudget bifogas.

Beredning och beslut
Under beredningen kontrollerar handläggaren bland annat om ansökan är relevant för programmet och att projektets kostnader är stödberättigande. Projektets aktiviteter ska beskrivas tydligt så att handläggaren kan göra en noggrann bedömning av att de kostnader som anges är rimliga i förhållande till de aktiviteter som ska genomföras. Även om ansökan är fullständigt ifylld kan den behöva kompletteras innehållsmässigt, en handläggare kommunicerar då med projektet.

Kontroll och utbetalning
Personalkostnader ska redovisas i Min Ansökan enligt rutiner för detta. Personalkostnaderna granskas och för schablonkostnader godkänns ett belopp motsvarande upp till 40% av de godkända personalkostnaderna. Den verkliga kostnadsförbrukningen avseende schablonkostnader kommer inte att kontrolleras och därmed finns inga krav på att redovisa de faktiska underlagen.

Ingen kontroll kommer att ske avseende den verkliga kostnadsförbrukningen, utöver personalkostnaderna. Stödmottagaren ansvarar för att kostnader är stödberättigande och att lagar om upphandling respektive regler om informationsskyldigheten följs. Bokföring, upphandlingsdokument, underlag för informationsarbete etc. kan komma att begäras in vid revision.

Prosjektbeskrivelse

En projektbeskrivning är det centrala planeringsdokumentet för ett projekt. Interreg-projekt oavsett verksamhet ska skriva en detaljerad projektbeskrivning som skickas med den elektroniska ansökan. Denne fungerer som et underlag når søknaden fylles ut. Läs mer under Planera.