Hur sker beslutsprocessen?

Projekthandbok

Hur sker besluts- och urvalsprocessen?

Efter att ansökan om EU- och norsk Interreg-finansiering lämnats in bereds projektet genom ett nära samarbete mellan det norska och det svenska sekretariatet. Ansökan handläggs av det svenska sekretariatet vid Länsstyrelsen Jämtlands län tillsammans med delområdets norska sekretariat. Dialog förs även med de svenska regionerna i programmets geografi. Beslutsförslag behandlas av respektive delområdes styrkommitté. Gäller ansökan ett delområdesöverskridande projekt behandlas det i övervakningskommittén. Kommittéerna, som består av ledamöter från både Sverige och Norge, bedömer om projektet överensstämmer med programmet och dess urvalsprinciper.

Efter att styrkommittéerna, eller i vissa fall övervakningskommittén, har rekommenderat eller avslagit finansiering till ett projekt, fattar förvaltande myndighet (Länsstyrelsen i Jämtlands län) det juridiskt bindande finansieringsbeslutet om EU-medel. De förvaltande organisationerna på norsk sida fattar beslut om IR-midler för respektive delområde.

Utifrån de fem insatsområdena har det tagits fram generella principer för projekturval. Dessa principer handlar om att projekten ska ha ett tydligt gränsregionalt mervärde där projektets resultat ska vara bättre än vad som varit möjligt om projektet bedrivits enbart i ett land. Det handlar också om att projekten ska ha en tydlig koppling mellan aktiviteter, resultat och effekter samt att projektets insatser ska skapa långsiktiga och bestående förändringar inom insatsområdet. Slutligen är det en fördel om ert projekt är förenligt med EU:s strategi för Östersjöregionen.

Projekten bedöms även utifrån om insatsen gynnar programområdet, om projekten genomförs gemensamt och att det är rätt aktörer som ska genomföra projektet, de aktörer som äger frågan. Projektet ska vara av innovativ karaktär och inte utgöra ordinarie verksamhet, projektet ska vara kostnadseffektivt och stödet till projektet ska inte snedvrida konkurrensen. Europeiska kommissionen ställer under programperioden 2014–2020 ökade krav på att stödsökande bättre motiverar och beskriver sina projekt så att det går att följa upp och utvärdera projektets resultat.