Programdokument

Programdokument

Rapporter för hur miljöaspekterna har integrerats i programmet

SWOT-analys för programområdet »

Miljökonsekvensbeskrivning »

 

EU-regler och förordningar och norska foreskrifter og retninglinjer

Förordning med gemensamma regler (nr 1303/2013)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303

ERDF-reglering (nr 1301/2013)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301

ETC-reglering (nr 1299/2013)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1299

Commission Delegated Regulation on ETC eligibility rules (nr 481/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0045.01.ENG

Commission Implementing Regulation on the transfer and management of programme contributions, the reporting on financial instruments, information and communication measures and the system to record and store data (nr 821/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.ENG

Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20141383-om-forv_sfs-2014-1383/?bet=2014:1383

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574

Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/oppdragsbrev/tilskuddsbrev_fk_2014/vedlegg7_retningslinjer.pdf