Bioraff – Mer av trä

Bioraff

Bioraff – Mer av trä

Nordens Grønne Belte er en region med betydelige skogressurser og skogbasert næringsvirksomhet, både på svensk og på norsk side. Prosjekt skal bidra til å videreutvikle og synliggjøre regionen som et kompetansesenter innenfor ny konvertering, bioraffinering, av skogsbiomasse, og derved posisjonere Midt-Skandinavia som en sentral aktør i utviklingen av framtidens bioøkonomiske samfunn. I tett samarbeid med eksisterende skogbasert industri og andre industrisektorer i regionen skal prosjektet bidra til å utvikle nye grønne produkter og prosesser basert på regionens skogressurser.

SP Processum och Papir og Fiberinstituttet ska under tiden 2016-01-01 – 2018-12-31 samarbeta i projektet Bioraff-Mer av trä. Projektet bygger vidare på resultat som uppnåddes i det förra samarbetsprojektet Bioraffinaderi Mitt-Skandinavien och omfattar fyra utvecklingsprojekt. I ett av dessa ligger fokus främst på att kunna utnyttja befintliga skogsindustriella restströmmar för att kunna förverkliga storskalig produktion av single cell protein, SCP, som en intressant proteinkälla i fiskfoder för fiskfoderindustrin. SCP kan även användas som foderkälla för annan livsmedelsproduktion. Därför kommer även ett projekt att omfatta avancerade biotekniska metoder för att utveckla, utvärdera och analysera en mikroorganism med högre eller lika högt proteininnehåll som fiskmjöl. En marknads- och ekonomisk analys samt en LCA skall göras i en tät dialog med aktörer i hela värdekedjan från skogindustri till fiskfodermarknad inom Norden Gröna Bälte.

I samarbetet ingår, förutom projektägarna, Vinnova, Länsstyrelsen i Västernorrland, Sør- och Nord-Trøndelag fylkeskommune och en rad företag inom skogsnäringen.

 

Huvudsyftet med projektet är således att ta fram och förädla produkter som ingår i bioraffinaderier, både med utgångspunkt i dagens produktionsanläggningar och i helt nya typer av bioraffinaderier. Utvecklingen av dessa nya produkter kommer att stärka befintligt näringsliv och även skapa företag, allt baserat på skogsråvara.

Projektfakta

Projektägare är SP Processum och Papir og Fiberinstituttet. Den totala budgeten är 1 015 455€, varav 344 602€ är EU-stöd och 163 125€ är norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

Projektledare Sverige: Yvonne Söderström Nordin, +46 10 516 67 65, yvonne.soderstrom@processum.se

Kontaktperson Norge: Karin Øyaas, +47 959 36 526, karin.oyaas@pfi.no