RESENS

Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige – RESENS

Att stimulera entreprenörskap och förnyelseprocesser i glest befolkade regioner. Trøndelag-Jämtland-Västernorrland är av stor betydelse för den framtida utvecklingen i dessa regioner. Att skapa utrymme och stödstrukturer för att stärka människors och lokala företags utveckling och engagemang i lokalsamhället kommer att vara en framgångsfaktor i en ökande globalisering av samhället.

Mittuniversitetet och Høgskolen i Nord-Trøndelag ska mellan 2016-01-01 och 2018-12-31 skapa gränsöverskridande förståelse och lärprocesser för hur regional förnyelse kan gynnas genom samhällsentreprenörskap och social innovation samt att bidra till gränsöverskridande samarbete kring kunskaps- och modellutveckling kring samhällsentreprenörskap och social innovation i Trøndelags- Jämtlands- och Västernorrlandsregionen.

I samarbetet ingår, förutom projektägarna, Coompanion i Jämtland och Västernorrland, Kompetanssenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT), Nasjonalparken Næringshage, Åkroken Science Park, Leiv Eiriksson Nyskaping, Flyndra AS, Östersunds och Örnsköldsviks kommuner, Fosen Regionråd, Høylandet kommune, och Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Syftet med projektet är således att skapa gränsöverskridande förståelse och lärprocesser för hur regional förnyelse kan gynnas genom samhällsentreprenörskap och social innovation samt att bidra till gränsöverskridande samarbete kring kunskaps- och modellutveckling.

Projektfakta

Projektägare är Mittuniversitetet och Høgskolen i Nord-Trøndelag. Den totala budgeten är 1 862 474€, varav 585 974€ är EU-medel och 315 525€ är norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

Projektledare Sverige: Yvonne von Friedrichs,  +46 70 588 54 19, yvonne.vonfriedrichs@miun.se

Kontaktperson Norge: Britt-Paula Mørkved,  +47 74 11 22 19, britt.p.morkved@hint.no