Hållbara transporter

Specifikt mål 1: Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik

Bra och väl fungerande kommunikationer har stor betydelse för gränsregionens ekonomiska och sociala struktur.

Det finns en stor interaktion över gränsen, det tydligaste uttrycket för det är gränspendlingen. Programanalysen pekar på att kommunikationerna är en av de största svagheterna i gränsregionen. För gränsregionerna finns idag även en utmaning i en inte tillräckligt samordnad och väl fungerande kollektivtrafik över nationsgränsen, vilket leder till en hög miljöbelastning då många transporter sker med bil.

Genom insatser inom det specifika målet ska samverkan kring gränsöverskridande transporter och infrastruktur skapa mervärden för gränsregionen, både för invånare, för besökare och företag.

Specifikt mål 2: Öka den gränsöverskridande rörligheten med inriktning mot koldioxidsnåla transportsystem

Väl samordnade och sammankopplade transportsystem för såväl personer som gods, är en förutsättning för att utveckla bärkraftiga transportlösningar.

En utmaning för gränsregionen är att både gods- och persontrafiken har ökat i omfattning och ingenting tyder på att antalet transporter kommer minska inom överskådlig tid.

Insatserna inom det specifika målet ska leda till en ökad användning av miljövänliga fordon och drivmedel, samt genom samordning av trafikslag och godsflöden bidra till en positiv utveckling för miljön i gränsregionen. Insatserna ska även leda till samverkan i gränsregionen för utarbetande av underlag för planerade infrastruktursatsningar i de regionala och nationella planerna, så att om möjligt tidigarelägga dessa satsningar genom olika former av finansieringslösningar. Resultatet av insatserna ska också bidra till en förstoring av arbetsmarknaden och därmed i förlängningen en regional utveckling och tillväxt i gränsregionen.

 

Åtgärder som ska få stöd inom Hållbara transporter

En övergång från dagens fossilbaserade transportsektor är beroende av strukturella förändringar. Det finns ett flertal goda exempel inom regionen där utvecklingen har stimulerats genom att delar av busstrafik och tjänstefordon har lagts om till drift från förnybara energikällor. En överföring av godstransporter från väg till andra trafikslag kan medföra lägre miljöpåverkan och minska trycket på vägnätet.

 

Exempel på aktiviteter som kan stödjas inom investeringsprioriteringen är:

Projekt som tar fram kunskapsunderlag och kartläggningar som underlättar planering av infrastruktursatsningar över eller i anslutning till nationsgränsen.

  • I dagsläget finns många brister i den gränsöverskridande infrastrukturen, vilket begränsar de gränsöverskridande kommunikationerna. Programmet kan inte åtgärda dessa problem genom investeringar i infrastruktur, däremot kan de projekt som finansieras bidra genom att ta fram underlag där det gränsöverskridande mervärdet syns och som kopplar till TEN-T-nätet. Programmet kommer därför att ge stöd till exempelvis kartläggningar och analyser om gränsöverskridande trafik för olika trafikslag.

 

  • För att känna till vilka förutsättningar och möjligheter som finns när det gäller att t.ex. överföra gods som transporteras på väg till järnväg eller andra trafikslag krävs kunskap. Programmet kommer därför att ge stöd till kartläggningar och analyser som syftar till att bidra till detta. Här ingår också underlag för etablering av gröna transportkorridorer, som bidrar till att minska påverkan på miljön och samtidigt öka effektiviteten och säkerheten på vägarna genom särskilt anpassade transportsträckor för tung trafik.

 

  • Genom att arbeta gränsöverskridande för att samordna trafikslag, underlätta kollektivt resande över gränsen och hitta lösningar som kan bidra till att både person- och godstrafiken blir mindre beroende av fossila bränslen, kan den negativa miljöpåverkan hejdas. Stöd kommer att ges till aktiviteter eller kartläggningar som syftar till fler koldioxidsnåla kollektivtrafiklösningar.

 

Projekt som syftar till att öka den gränsöverskridande kollektivtrafiken:

  • Med ökade möjligheter att använda kollektivtrafiken för arbetspendling mellan Sverige och Norge skulle miljöbelastningen minska och arbetsmarknadsregionen skulle bli större. En utvecklad och samordnad järnvägs- och busstrafik över gränsen förväntas resultera i att det kollektiva resandet kommer att öka. Detta leder i sin tur till minskade utsläpp av växthusgaser, samtidigt som förvärvsfrekvensen ökar genom att arbetsmarknadsregionen blir större. Även fritidspendlingen påverkas positivt vilket inte minst väntas få betydelse för turismen. Det finns idag olika orsaker till att kollektivtrafiken över gränsen inte fungerar optimalt. Programmet kommer att ge stöd till insatser som på olika sätt bidrar till en bättre samordning av kollektivtrafiken över gränsen. Exempel på sådana insatser är samordning av biljettsystem (inklusive månads- och rabattkort) för resor med kollektivtrafik över gränsen. Ett annat exempel är insatser som leder till en bättre samordning av tidtabeller för gränsöverskridande järnvägstrafik och buss. Här kan också ingå att undersöka kundunderlaget för den gränsöverskridande kollektivtrafiken. Programmet kan även ge stöd till en utveckling av kompletterande utbildning av tågförare, så att respektive lands tågförare ska få behörighet att köra tåg i det andra landet. Samverkan mellan myndigheter på båda sidor om gränsen, på både regional och nationell nivå, är viktigt för att uppnå bästa möjliga resultat.

 

 

Projekt som syftar till att öka andelen gods- och persontrafik som utförs med koldioxidsnåla transportsystem:

  • En överföring av godstransporter från väg till andra trafikslag kan medföra lägre miljöpåverkan och minska trycket på vägnätet. Möjligheterna till omläggning mot järnvägstransporter är av uppenbara skäl bundna till järnvägsnätets kapacitet. När det gäller person- och godstransporter är det viktigt att ge förutsättningar för att välja miljövänliga alternativ.

 

  • Koldioxidsnåla fordon är en annan dimension som bidrar till att uppfylla det specifika målet. Programmet kommer också att ge stöd till åtgärder som stimulerar användningen av nya koldioxidsnåla bränslen.

 

  • För att uppnå målet krävs också att människor och företag använder sig av de miljövänliga alternativ som finns tillgängliga. Programmet kommer därför att ge stöd till aktiviteter som ökar kunskapen om miljövänliga alternativ, både för person- och godstrafik. Också insatser som syftar till att påverka attityder och beteenden med målet att få människor att i större utsträckning välja koldioxidsnåla transportsystem över gränsen, oavsett om det gäller person- eller godstrafik, kan stödjas. Exempel på aktiviteter är kampanjer och andra typer av informationstillfällen.

Huvudsakliga målgrupper

Invånare och besökare i programområdet, näringslivet, offentlig sektor och statliga myndigheter.

 

Typ av stödmottagare

Stödmottagare kan t.ex. vara offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå, universitet, högskolor, forskningsinstitut, utbildningsaktörer, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar.

 

Vägledande principer för urval av insatser for mål 1 och 2

Grenseregional merverdi

Prosjekt må kunne vise en grenseregional merverdi. Prosjektene skal løse felles utfordringer og problem og utnytte muligheter og ressurser. Gjennom at dette skjer i samarbeid over grensa, skal det oppstå en merverdi.

Resultatorientering

Prosjektet skal bidra til å oppnå de spesifikke målene. Det skal være en klar kobling mellom aktiviteter, direkte resultat og effekter.

Bestående resultat

Prosjektorganisasjonen skal bygges med et aktivt eierskap og med en uttalt idé om hvordan resultatene skal omsettes. Prosjektet skal jobbe for å skape langsiktige endringer innen og utenfor egen virksomhet.

Horisontella kriterier

Transporter är komplext ur ett miljöperspektiv. Desto fler människor eller gods som färdas på land och i luften, desto mer påverkas miljön. För den regionala rörligheten och ur ett ekonomiskt och arbetsmarknadsperspektiv så är transporter oerhört viktigt för programområdet. Ökad tillväxt ger fortfarande ett ökat koldioxidutsläpp. Det gäller att arbeta för ett grönare och fossilfritt transportsystem. Projekten ska kunna visa upp ett systematiskt hållbarhetsarbete som på ett miljöanpassat sätt verkar för att all produktion och produktutveckling sker på ett så hållbart sätt som möjligt för att inte försämra eller minska tillgången till de regionala bioresurserna och naturtillgångarna för kommande generationer.

 

Det är viktigt att insatser och aktiviteter anpassas efter projektet, men programmet efterfrågar projektsökande som ser möjligheter i att beakta de horisontella kriterierna och använder kunskapen inom sitt verksamhetsområde att hitta vägar där fler kvinnor och män ur olika grupperingar har tillgång till och nytta av programmets resurser. Det i sin tur leder till att bidra till en generell förbättring av delaktighet och lika möjligheter i vår region.

EUs strategi for Østersjøregionen

Programmet har en kobling til strategien for Østersjøregionen og kan bidra til gjennomføring av strategien. Prosjekt som er en del av såkalte flaggskipsprosjekt eller prosjekt som gjennomfører et eller flere tiltak i handlingsplanen for Østersjøstrategien vil prioriteres foran andre prosjekt under forutsetning av at prosjektet oppfyller alle øvrige programkriterier.

Felles ansvar for prosjektet

Alle prosjekt skal planlegges, finansieres, bemannes og gjennomføres i fellesskap av støttemottagerne. Minst to av områdene skal være oppfylt.