Insatsområde Innovativa miljöer

Insatsområde

Innovativa miljöer

Specifikt mål: Öka organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga

Genom att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation stärks regionens tillväxt och konkurrenskraft.

En tydlig ambition i Europa 2020 är att idéer ska kunna bli produkter och tjänster, som i sin tur bidrar till tillväxt och skapar jobb. I detta är smart specialisering en viktig pusselbit. Näringsliv, forskning och offentlig sektor arbetar då tillsammans för att identifiera en regions mest lovande specialisering, och kombinerar forskning och innovation med att säkerställa territoriell och social sammanhållning.

Utmaningen för flera delar av programområdet är att företagens FoU-investeringar är låga. I kombination med svårigheter att omsätta forskningsresultat i praktiken minskar den regionala innovationskraften. Avstånd till forskningsintensiva miljöer och företagens avsaknad av personliga kontakter på universitet och högskolor har stor betydelse. Att stimulera till öppen innovation genom klusterbildande aktiviteter och ett ökat samarbete mellan akademi och näringsliv kan vara ett sätt för att påverka utvecklingen i gränsregionen positivt. Genom att öka företagens vilja att ta del av forskningsresultat och samarbeta i forskningsprojekt, skapas kulturer och strukturer för innovation och nyskapande. Samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig sektors och social ekonomi leder också till att stödja teknisk och tillämpad forskning, där också brukar-/kundinvolvering kan bidra.

Insatser inom det specifika målet ska öka samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och den sociala ekonomin för att minska skillnader och ta vara på den potential som finns i gränsregionen. Ett långsiktigt och önskvärt mål med programmets insatser är att stärka de regionala innovationssystemen i gränsregionen.

 

Åtgärder som ska få stöd inom Innovativa miljöer

För att uppnå målet om ökad innovationsförmåga krävs flera typer av insatser som täcker ett brett spektra, från teknik till tjänsteinnovation och social innovation. Det är också viktigt att förbättra spridning av ny teknik och kunskap, exempelvis vad gäller produktion och valideringsåtgärder. Ett annat viktigt område är kunddrivna innovationsprocesser för gränsöverskridande tillämpningar, både vad gäller innovation i företag, offentlig sektor och social ekonomi. Offentlig sektor har också en viktig roll för upphandling av innovationer.

För att främja programmets mål definieras innovationsbegreppet brett, i enlighet med OECD-definitionen i Oslomanualen (1997):  ”en innovation är tillämpningen av en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst), process eller marknadstillämpning, en ny organisationsmetod i affärstillämpning, arbetsorganisation eller externa relationer”. Samma definition gäller genomgående i programmets alla insatsområden. Den breda definitionen syftar till att inte exkludera någon bransch, aktör, sektor eller annan potentiell projektägare.

 

Exempel på aktiviteter som kan stödjas inom investeringsprioriteringen är:

Projekt som ökar samverkan och bidrar till kunskapsöverföring mellan forskningsmiljöer, företag, offentlig sektor och den sociala ekonomin, exempelvis genom nätverk och kompetenscentra (quadruple helix).

  • En förutsättning för att nå goda resultat vad gäller forskning och innovation är att stödja åtgärder som kopplar samman akademi med företag, offentlig sektor och social ekonomi. Exempel på aktiviteter som kan stödjas är erfarenhetsutbyte och nätverk, men också att arbeta med entreprenörskapskultur i FoU-institutioner. Ett annat exempel är upprättande av branschspecifika ”speaking partners” och kompetensexpertis för att överbrygga kunskapsluckor mellan näringsliv och forskning. I förlängningen leder detta arbete till att skapa bra förutsättningar för att praktiskt tillämpa forskningsresultat.
  • För att kunna utnyttja en större potential i det gränsöverskridande samarbetet kommer programmet att stödja insatser som kopplar samman innovationsmiljöer i programområdet med andra regioner. Insatser för att innovation tidigt ska inriktas mot internationalisering, för att kunna ligga i framkant vad gäller spetskompetens och smart specialisering krävs, då det inte finns spetskompetens inom alla områden i programområdet. Genom att möjliggöra internationellt samarbete är det också möjligt att uppnå synergier med andra EU-program och strategier, t.ex. EU:s program för forskning och innovation Horisont 2020.

Projekt som utifrån smart specialisering tar tillvara de styrkeområden som finns i gränsregionen, exempelvis genom behovsanpassad forskning.

  • Ett identifierat mervärde med gränsöverskridande samverkan är möjligheten att nå en större kritisk massa inom ingående regioners specialiseringsområden. Behovet av efterfrågestyrd forskning och att involvera ett brett spektra av aktörer har också lyfts fram. Programmet kommer därför att stödja behovsstyrda forsknings- och utvecklingsprojekt, inklusive test och demonstration, som tillvaratar gränsregionens styrkeområden. Projekten kan med fördel involvera nya innovationsområden så som tjänsteinnovation och social innovation.
  • Det är också viktigt att projekten kopplar samman forskningsmiljöer med företag, offentlig sektor och social ekonomi. Ett exempel är insatser som stimulerar företagens medverkan i forsknings- och innovationsprocesser, inte minst kopplat till kund- och brukarinvolvering. Ett annat exempel är insatser som stimulerar den offentliga sektorns arbete med innovation och innovativa processer, t.ex. genom innovationsslussar och upphandling av innovation.

Projekt som utvecklar praktiskt användbara modeller för att ta nya idéer till marknaden, inklusive test och demonstration.

  • För att få största möjliga genomslagskraft är det viktigt att nya idéer praktiskt tillämpas. Programmet kommer därför att ge stöd till demonstrations eller testprojekt som leder till praktiskt användbara modeller för att ta nya idéer till marknaden.

 

Huvudsakliga målgrupper

Små- och medelstora företag, offentlig sektor, social ekonomi och FoU-institutioner.

 

Typ av stödmottagare

Stödmottagare kan t.ex. vara universitet, högskolor och forskningsinstitut, näringslivsorganisationer, grupperingar av företag, offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar.

 

Vägledande principer för urval av insatser

FoU-investeringer

Prosjekt som har fokus på å øke graden av FoU-investeringer i foretak vil prioriteres. Deltagelse fra kunnskapsmiljøene er viktig og det bør skje med utgangspunkt i etterspørsel fra næringslivet.

Næringslivets deltagelse i prosjektgjennomføringen

Prosjektene skal, der det er relevant, vise at foretak eller næringslivets organisasjoner etterspør resultatene fra prosjektet.

 

Grenseregional merverdi

Prosjekt må kunne vise en grenseregional merverdi. Prosjektene skal løse felles utfordringer og problem og utnytte muligheter og ressurser. Gjennom at dette skjer i samarbeid over grensa, skal det oppstå en merverdi.

 

Resultatorientering

Prosjektet skal bidra til å oppnå de spesifikke målene. Det skal være en klar kobling mellom aktiviteter, direkte resultat og effekter.

Bestående resultat

Prosjektorganisasjonen skal bygges med et aktivt eierskap og med en uttalt idé om hvordan resultatene skal omsettes. Prosjektet skal jobbe for å skape langsiktige endringer innen og utenfor egen virksomhet.

Horisontella kriterier

För innovationsklimatet är det värdefullt att involvera en mångfald av kvinnor och män som kan ge vidgade referensramar till projekten. Det kan även ge ökade möjligheter att nå nya marknader, förbättra marknadspositioner, bredda rekryteringsunderlaget samt öka kreativiteten. Universiteten och forskningsinstitutionerna har en god grund i sina organisationer för kreativitet och innovation och är ett utmärkt exempel på stödmottagare där de horisontella kriterierna hållbar utveckling, lika möjligheter och icke diskriminering samt jämställdhets möjligheter kan tas till vara. Hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv bör vara en integrerad del av projektens mål och syfte.

EUs strategi for Østersjøregionen

Programmet har en kobling til strategien for Østersjøregionen og kan bidra til gjennomføring av strategien. Prosjekt som er en del av såkalte flaggskipsprosjekt eller prosjekt som gjennomfører et eller flere tiltak i handlingsplanen for Østersjøstrategien vil prioriteres foran andre prosjekt under forutsetning av at prosjektet oppfyller alle øvrige programkriterier.

Felles ansvar for prosjektet

Alle prosjekt skal planlegges, finansieres, bemannes og gjennomføres i fellesskap av støttemottagerne. Minst to av områdene skal være oppfylt.