Insatsområde Natur och kulturarv

Insatsområde

Natur och kulturarv

Specifikt mål: Att gränsregionens natur- och kulturarv nyttjas med bibehållen bevarandestatus

Längs med gränsen mellan Sverige och Norge finns gemensamma tillgångar i form av natur- och kulturarv. Detta gäller så väl arter och naturmiljöer som kulturgemenskapen, som har utvecklats under århundranden genom handel, sysselsättning, familjeband och kulturhistoria.

Dessa gränsöverskridande tillgångar tillvaratas på bästa sätt genom ett gemensamt synsätt och gemensamma insatser. Exempelvis påverkas naturen och miljön av förvaltningsprinciper och lagtillämpningar på andra sidan gränsen. Vinsterna med gränsöverskridande samverkan kring natur- och kulturarv är gemensamma synsätt och samordning kring hur vi ska förvalta natur- och kulturarven, samt effektivisering.

Den analys som genomförts av det gränsregionala mervärdet identifierar natur- och kulturarv som en av förutsättningarna för både näringsliv, rekreation och fritid. Det gynnar både urbana och glest befolkade områden.

 

Insatser kopplade till det specifika målet ska leda till att natur- och kulturarven bevaras och tillgängliggörs, och att de kan bidra till utveckling för näringsliv samt stärka gränsregionens attraktivitet.

 

Åtgärder som ska få stöd inom Natur och kulturarv

Målet för insatsområdet är att säkerställa att natur- och kulturarv bevaras och tillgängliggörs. Kulturarven kan vara både materiella och immateriella, och naturarv kan innefatta både naturmiljöer och arter. Exempel på aktiviteter som kan stödjas inom investeringsprioriteringen är:

 

Projekt som utvecklar geografiska naturområden och kultur och kulturarv för ett hållbart friluftsliv och som hållbara destinationer.

  • En hållbar samhällsutveckling utgår från lokala förutsättningar och bygger framtiden med utgångspunkt i befintliga natur- och kulturvärden. Ett långsiktigt brukande på alla områden är grunden i ett hållbart samhälle. Kultur, natur- och kulturarv är en viktig resurs för besöksnäringen och friluftsliv i programområdet. Förändringar i utbud och efterfrågan på aktiviteter inom t.ex. friluftslivet påverkar känsliga naturmiljöer vilket skapar nya utmaningar för förvaltningen av naturmiljön. Tillgängliggörande av natur- och kulturarv behöver därför ske på ett hållbart sätt, och kan då vara en resurs för tillväxt och attraktivitet. Programmet kommer därför att ge stöd till aktiviteter som utifrån ett hållbart perspektiv utvecklar gemensamma natur- och kulturarv för ett hållbart friluftsliv och som hållbara destinationer.

 

Projekt som syftar till ökad tillgänglighet till naturområden och kulturarv, både fysiskt och genom ny teknik.

  • Att natur- och kulturarven ska tillgängliggöras både för besökare och invånare är en viktig del för att uppnå insatsområdets mål. Aktiviteter kan dels handla om att skapa en ökad fysisk tillgänglighet men också att de tillgängliggörs genom t.ex. digitala lösningar. Aktiviteter på detta område kan syfta till att koppla samman aktörer över gränsen för att bygga kunskap och utbyta erfarenheter, men också att utveckla metoder som bättre tillgängliggör natur- och kulturarven i gränsregionen.

 

Projekt som bidrar till att synliggöra och stärka den kulturella och historiska identiteten i gränsregionen.

  • Många av gränsregionens nationella kulturarv är en efterkonstruktion av nuvarande gränsdragning mellan länderna. Genom att ha kunskap om vår historia skapas en bättre förståelse för samtiden. Det gemensamma kulturarvet är inte bara fysiskt, utan består också av en kulturell och historisk identitet. Programmet kommer därför att ge stöd till aktiviteter som på olika sätt synliggör och stärker den kulturella och historiska identiteten. Här inkluderas även de kulturarv som till exempel invandringen har fört med sig.

 

Gemensamma förvaltningsprojekt för gränsöverskridande skyddade naturområden, hav och vattendrag.

  • I programområdet finns gemensamma kustområden, vattendrag, fjälltrakter och skogar, där flora och fauna inte känner några landsgränser. Ensidig nationell förvaltning får inte avsedd effekt om inte motsvarande förvaltning sker på andra sidan gränsen. Programmet kommer därför att ge stöd till gemensamma förvaltningsprojekt som skyddar och tillvaratar programområdets gemensamma naturområden, hav och vattendrag.

 

Samarbete över gränsen för kunskapsuppbyggnad, inventering och metodutveckling, exempelvis för återställande av naturmiljöer som sträcker sig över gränsen.

  • Att värna om naturmiljön och biologisk mångfald är av stor betydelse för att även framtida generationer ska kunna få glädje av och ta del av dessa. Gränsen ska inte utgöra ett hinder för en hållbar förvaltning av naturresurserna i programområdet. För att säkerställa bevarandet av hotade och hänsynskrävande arter i gränsregionen krävs olika typer av samarbete och interaktion över gränsen. Exempel på aktiviteter som kan stödjas är erfarenhetsutbyte, gemensamma utbildningar och informationstillfällen för att höja kunskapsnivån och skapa en samsyn om hur ett gränsöverskridande naturområde ska tas tillvara. För att veta vilka typer av insatser som är lämpliga att genomföra kan också olika former av inventeringar behövas. Att bevara och återställa gemensamma naturmiljöer kan också kräva nya eller anpassade metoder, och programmet kommer därför att ge stöd även till sådana typer av aktiviteter.

 

  • För att tillvarata programområdets resurser för framtida generationer och bevara områdets attraktivitet behövs också insatser för att säkra våra ekosystemtjänster. Ett exmpel är projekt som utvecklar och/eller anpassar metoder som kan säkerställa gränsregionens ekosystemtjänster. För att arbetet ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt är det en förutsättning att olika aktörer i samhället inkluderas i alla faser av processen.

Huvudsakliga målgrupper

Invånare och besökare i programområdet, små- och medelstora företag och offentlig sektor.

 

Typ av stödmottagare

Stödmottagare kan t.ex. vara offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå, universitet, högskolor, forskningsinstitut, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar.

 

Vägledande principer för urval av insatser

Grenseregional merverdi

Prosjekt må kunne vise en grenseregional merverdi. Prosjektene skal løse felles utfordringer og problem og utnytte muligheter og ressurser. Gjennom at dette skjer i samarbeid over grensa, skal det oppstå en merverdi.

Resultatorientering

Prosjektet skal bidra til å oppnå de spesifikke målene. Det skal være en klar kobling mellom aktiviteter, direkte resultat og effekter.

Bestående resultat

Prosjektorganisasjonen skal bygges med et aktivt eierskap og med en uttalt idé om hvordan resultatene skal omsettes. Prosjektet skal jobbe for å skape langsiktige endringer innen og utenfor egen virksomhet.

Horisontella kriterier

Arbetet med att hållbart ta tillvara natur- och kulturarven bidrar till hållbar utveckling i alla dimensioner, social, ekonomisk och miljömässig. Genom att aktörer i Sverige och Norge gemensamt tar hand om de gränsnära natur- och kulturområdena kan dessa skyddas och bevaras för framtiden, både för kvinnor och för män.

 

Det är viktigt att projekt riktade mot miljöskydd ser värdet av att involvera fler grupperingar av kvinnor och män med olika etnisk bakgrund, både som deltagare i projektet och mottagare av projektets resultat, för att förbättra projektresultatet.

Den kulturella mångfalden ökar i stora delar av området och bidrar till att utveckla gränsregionen. Insatser för att ta tillvara och stärka natur- och kulturarvet ska också inkludera de kulturarv som till exempel invandringen har fört med sig. Den utgör en stor resurs för programområdet.

EUs strategi for Østersjøregionen

Programmet har en kobling til strategien for Østersjøregionen og kan bidra til gjennomføring av strategien. Prosjekt som er en del av såkalte flaggskipsprosjekt eller prosjekt som gjennomfører et eller flere tiltak i handlingsplanen for Østersjøstrategien vil prioriteres foran andre prosjekt under forutsetning av at prosjektet oppfyller alle øvrige programkriterier.

Felles ansvar for prosjektet

Alle prosjekt skal planlegges, finansieres, bemannes og gjennomføres i fellesskap av støttemottagerne. Minst to av områdene skal være oppfylt.