Insatsområden Små och medelstora företag

Insatsområde

Små och medelstora företag

Specifikt mål 1: Ökad konkurrenskraft hos företag

Små och medelstora företags betydelse för utvecklingen, både i Europa och i programområdet, är stor och stadigt ökande. De har stor betydelse för det värdeskapande arbetet, att upprätthålla och skapa nya arbetstillfällen och levande regioner. De spelar en viktig roll som förändringsagenter och som kanaler för kommersialisering av ny kunskap och teknologi. Konkurrenskraften och innovationsförmågan hos de små- och medelstora företagen är avgörande för gränsregionens utveckling. Gemensamma insatser ska leda till en ökad tillgång till kompetens, kunskap och teknologi, att underlätta kommersialisering av innovationer samt att öka internationaliseringen av det regionala näringslivet. Genom samarbete mellan företag och andra aktörer över gränsen ska fler företag våga ta steget ut på internationella marknader.

Analysen visar att mer än 90 procent av företagen i programområdet är små och medelstora, och merparten av dessa har små marginaler och knappa resurser för internationalisering. De lokala marknaderna är små och en ensidig näringslivs-struktur skapar sårbarhet. Genom att utöka marknaden över gränsen kan mervärden uppstå genom ökad kritisk massa och ett breddat kundunderlag.  Insatser ska inte bara leda till ökad handel utan också andra former av affärs-samarbeten. I förlängningen kopplas branscher ihop över gränsen, vilket i sin tur gör etablering på den nordiska och skandinaviska marknaden enklare. I förlängningen kan olika typer av gränsöverskridande insatser bidra till att minska sårbarheten och öka innovationsförmågan i företagen.

Kunskapsinhämtning och omvärldsanalys är en viktig faktor för att höja innovationsgraden i företagen. Genom att utveckla företagens innovationsförmåga stärks inte bara företagen utan även tillväxtpotentialen i programområdet. Det är viktigt att stimulera enskilda företag att gå samman i affärsdrivna nätverk som i sig bildar nya innovativa miljöer.

Åtgärder som ska få stöd inom Små och medelstora företag, Ökad konkurrenskraft hos företag

Målet med insatsområdet är att öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag genom ökat internationellt samarbete och handel.

 

Exempel på aktiviteter som kan stödjas inom investeringsprioriteringen är:

Att genom t.ex. samverkan och modeller stötta utveckling och växtkraft i företag och branscher med tillväxtpotential.

  • För att stödja kapaciteten för små- och medelstora företag att växa och delta i innovationsprocesser är det viktigt att tillvarata potentialen i nya och framväxande branscher. Exempel på sådana branscher är besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar samt miljö och energi. Det finns en styrka i att växande branscher samverkar över gränsen för att dra nytta av varandras kompetens och erfarenheter och skapa större kritisk massa, inte minst för specialiseringsområden och växande branscher. För att tillvarata potentialen och uppnå insatsområdets mål stöttar programmet flera typer av aktiviteter. Dessa kan exempelvis handla om att koppla samman aktörer över gränsen, men också att utveckla metoder som stöttar utvecklingen i växande branscher.

 

Insatser som stärker företagens möjligheter att växa, särskilt på internationella marknader, t.ex. genom samverkan, kompetensutveckling och metodutveckling.

  • Ett av programmets gränsöverskridande mervärden är att företagen kan synliggöras på och få tillgång till en större marknad. Stöd kommer därför att ges till aktiviteter som bidrar till att stärka företagen så att de kan etablera sig på nya marknader och växa. För att uppnå detta mål krävs många olika insatser. Samverkan mellan aktörer över gränsen, t.ex. företag och kluster, är viktigt för att skaffa nya erfarenheter. Insatser i syfte att överbrygga gränsregionala problem och utmaningar är också viktigt, liksom ökad kompetens och nya metoder som kan hjälpa företag att växa och ta klivet ut på en internationell marknad.

 

Åtgärder som ökar företagens förmåga att ta emot, utveckla och omsätta ny teknik samt ny kunskap till affärsmöjligheter.

  • Kapaciteten att ta fram nya tjänster och produkter samt att föra ut dessa på marknaden ökar näringslivets konkurrenskraft. I programområdet ges möjlighet att kombinera goda erfarenheter och kunskaper för att skapa nya eller förbättrade affärsmodeller, samt möjligheten att anpassa dem till programområdets gemensamma marknad. Insatser på detta område kan exempelvis handla om att utveckla gränsöverskridande affärsmodeller, men också att hitta samverkansformer och metoder som kan omsätta ny teknisk kunskap till affärsmöjligheter.

 

  • Ökad konkurrenskraft i gränsregionens företag kräver inte bara nya tjänster och produkter, utan också att dessa på bästa sätt kan föras ut på marknaden. För att utnyttja tillväxtpotentialen i programområdet behövs insatser som stimulerar små- och medelstora företag att hämta in, anpassa och omsätta ny kunskap för att omvandla den till kommersialiserbara varor och tjänster.

 

Inventering av branscher och företag med potential för gränsöverskridande samarbete och tillväxt.

  • En förutsättning för att på bästa sätt stödja små- och medelstora företags konkurrenskraft är att ha kunskap om vilka branscher och företag som har potential för gränsöverskridande samarbete. Programmet kan därför stödja sådana typer av inventeringar. Här finns en viktig koppling till de horisontella kriterierna, exempelvis när det gäller strukturer kring kvinnor och män på arbetsmarknaden.

 

Huvudsakliga målgrupper

Små- och medelstora företag, potentiella företagare.

 

Typ av stödmottagare

Offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå, näringslivsorganisationer, gruppering av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, utbildningsaktörer, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar.

 

Specifikt mål 2: Öka etableringsfrekvensen i programområdet.

Satsningar på entreprenörskap, nya företag och insatser som stöttar befintliga företags förmåga att vilja och våga växa leder till ett mer differentierat näringsliv, större dynamik och ökad konkurrenskraft i programområdet.

Utvärderingar av tidigare program visar att det finns en nedåtgående trend i antalet nya företag inom programområdet. Genom att stödja insatser riktade mot entreprenörskap och företagande, kombinerat med kunskap och innovation, kan programmet bidra till att uppfylla de mål som är uppsatta i Europa 2020 strategin. Genom att arbeta gränsöverskridande kan gränsregionen dra nytta av fler goda erfarenheter och metoder för att stärka entreprenörskapsklimatet och entreprenörskapskulturen i stort.

Insatser inom programmet kommer att fokusera på att öka mångfalden bland företagare och företag. Genom att bättre möta behoven hos t.ex. unga personer och personer verksamma i nya branscher eller med nya affärsmodeller är det möjligt att ta tillvara på outnyttjad tillväxtpotential. Insatserna inom det specifika målet ska även leda till att fler företag etableras, att överlevnadsgraden i befintliga företag ökar, och att innovationsförmågan ökar. Fler ska vilja, våga starta och driva företag.

Åtgärder som ska få stöd inom Små och medelstora företag, Öka etableringsfrekvensen i programområdet.

En viktig pusselbit i arbetet med att förbättra små- och medelstora företags konkurrenskraft är att främja entreprenörskap. Entreprenörer är mycket viktiga för dynamiken i näringslivet, och genom sina idéer, produkter och arbetsplatser är de en källa till förnyelse och tillväxt. Att främja entreprenörskap ska leda till att fler företag startas och överlever i programområdet. Insatserna ska främja entreprenörskapet hos alla individer, så väl företagare som anställda, samt grupper utanför arbetsmarknaden. Exempel på aktiviteter som kan stödjas inom investeringsprioriteringen är:

 

Projekt som stärker och utvecklar rådgivnings- och inkubatorfunktioner för gränsöverskridande etableringar.

  • Brist på kunskap och insyn i hur samhällsystemen fungerar på andra sidan gränsen är ett problem som entreprenörer och företag stöter på, vilket kan hindra företagen att hitta samarbetspartners och att etablera sig på andra sidan gränsen. En pusselbit för att uppnå insatsområdets mål är därför att stödja insatser som utvecklar kundanpassad rådgivnings- och inkubatorfunktioner med fokus på möjligheter och utmaningar med etableringar över gränsen.

 

Projekt som tar tillvara ungas entreprenörskap och företagande

  • Unga är en särskilt viktig resurs i förnyelsen av näringslivet. Det är därför viktigt att främja entreprenörskap hos unga, exempelvis genom ett entreprenöriellt förhållningssätt genom hela utbildningskedjan och att det finns aktörer som fångar upp unga vuxna när de är redo och vill starta företag. Satsningar på branscher som attraherar unga kan också vara relevant.

 

Projekt som stimulera fler grupper till att vara entreprenöriella

  • Det är viktigt att rådgivningen anpassas till olika kategorier av kvinnor och män för att stimulera fler grupper att vara entreprenöriella och att stärka entreprenörskap hos alla grupper av företagare och presumtiva företagare. Detta kräver kunskaper om genusstruktur, olika kulturer, funktionsnedsättning och villkor och konsekvenser för miljön.

 

Huvudsakliga målgrupper

Små- och medelstora företag, potentiella företagare, unga personer.

 

Typ av stödmottagare

Stödmottagare kan t.ex. vara offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå, näringslivsorganisationer, gruppering av företag, grundskola, gymnasieskola, universitet, högskolor, forskningsinstitut, utbildningsaktörer, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar.

 

Vägledande principer för urval av insatser for mål 1 och 2

Næringslivets deltagelse i prosjektgjennomføringen

Prosjektene skal, der det er relevant, vise at foretak eller næringslivets organisasjoner etterspør resultatene fra prosjektet.

  • konkurransekraft

Prosjekt som har en tydelig effekt på næringslivets forutsetninger og konkurransekraft vil prioriteres.

Grenseregional merverdi

Prosjekt må kunne vise en grenseregional merverdi. Prosjektene skal løse felles utfordringer og problem og utnytte muligheter og ressurser. Gjennom at dette skjer i samarbeid over grensa, skal det oppstå en merverdi.

Resultatorientering

Prosjektet skal bidra til å oppnå de spesifikke målene. Det skal være en klar kobling mellom aktiviteter, direkte resultat og effekter.

Bestående resultat

Prosjektorganisasjonen skal bygges med et aktivt eierskap og med en uttalt idé om hvordan resultatene skal omsettes. Prosjektet skal jobbe for å skape langsiktige endringer innen og utenfor egen virksomhet.

Horisontella kriterier

Insatserna ska utformas så att de svarar mot behov hos olika grupper av kvinnor och män.  De ska stödja både potentiella och befintliga små- och medelstora företag att delta i innovationsprocesser Det innebär att aktiviteterna ska riktas mot båda könen, olika branscher, personer med utländsk bakgrund och människor med olika funktionsnedsättningar.

I förlängningen ska insatserna leda till att fler grupper kommer in på arbetsmarknaden.

Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken och inom olika sektorer. Därför behöver tillväxtmöjligheterna uppmärksammas inom flera branscher än de traditionellt manliga. Utifrån en gränsregional företagsstruktur är det viktigt att undanröja såväl mentala och strukturella hinder för både kvinnliga och manliga företagare. Aktiviteter som leder till att både nystartade och befintliga små- och medelstora företag växer och deltar i innovationsprocesser, ska utformas och anpassas så att de bidrar till ett mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Ur miljöhänseende kan nya och växande företag både ge positiva och negativa konsekvenser eftersom tillväxt många gånger tar av våra naturresurser. Insatser riktade mot företag inom branscher som till exempel miljöteknik är särskilt önskvärda och där kan nämnas cleantech och bioekonomi. För internationalisering kan människor med bakgrund i andra länder vara en viktig resurs när det gäller nya marknader och språk- och kulturkompetens.

EUs strategi for Østersjøregionen

Programmet har en kobling til strategien for Østersjøregionen og kan bidra til gjennomføring av strategien. Prosjekt som er en del av såkalte flaggskipsprosjekt eller prosjekt som gjennomfører et eller flere tiltak i handlingsplanen for Østersjøstrategien vil prioriteres foran andre prosjekt under forutsetning av at prosjektet oppfyller alle øvrige programkriterier.

Felles ansvar for prosjektet

Alle prosjekt skal planlegges, finansieres, bemannes og gjennomføres i fellesskap av støttemottagerne. Minst to av områdene skal være oppfylt.