Sysselsättning

Specifikt mål: Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden

Gränsöverskridande rörlighet är en av programmets hörnstenar. För en väl fungerande arbetsmarknad behöver arbetskraftens kompetens matcha arbetsmarknadens behov. För att skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad i programregionen krävs ansträngningar för att underlätta möjligheterna för pendlare att hitta arbetstillfällen på andra sidan gränsen. Därmed kan det skapas gränsregionala synergieffekter som matchar utbudet och efterfrågan på arbetskraft.

Rörlighet över gränsen är ett av programmets styrkeområden. Under 2000-talet har arbetskraftens rörlighet över gränsen mellan Sverige och Norge ökat kraftigt, och fram till år 2010 fördubblades den arbetsrelaterade pendlingen. Större arbetsmarknadsregioner bidrar till ökad sysselsättning och konkurrenskraft, men också till positiva effekter för enskilda företag och arbetstagare i gränsregionen. Exempelvis går det att få ett jobb och samtidigt bo kvar där man är rotad.

Samhället behöver god och kvalificerad arbetskraft för att vidareutveckla och stärka sin konkurrenskraft. Det är också viktigt att arbetskraftens kompetens matchar arbetsmarknadens behov. Ett samarbete kring utbildning och kompetensförsörjning är därför mycket viktigt för att öka sysselsättningen i respektive land, inte minst i ett långsiktigt perspektiv.

Genom att öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden ska programmet bidra till bättre fungerande arbetsmarknader i gränsregionen, exempelvis genom en bättre kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden, certifiering av kompetenser och utbildning osv. Programmet ska också bidra till att komma till rätta med olika typer av gränshinder som hindrar arbetskraftens rörlighet över gränsen.

Åtgärder som ska få stöd inom Sysselsättning

Genom att öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden ska individer och företag kunna dra nytta av de möjligheter som gränsregionen tillför arbetsmarknaden. Exempel på aktiviteter som kan stödjas inom investerings-prioriteringen är:

 

Projekt som stödjer individers och företagens aktiviteter över gränsen genom erfarenhetsutbyte, information eller genom att ta fram nya metoder och modeller.

  • Rörligheten över gränsen är ett av programområdets styrkeområden och programmet kan bidra till tydliga gränsöverskridande mervärden genom samverkan som stärker företags och individers rörlighet över gränsen. För att kunna sätta in rätt insatser kan kartläggningar och analyser över arbetsmarknadens nutida och framtida behov, samt efterfrågan på arbetskraft över gränsen behövas.
  • Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden förutsätter att människor vågar ta steget att söka jobb i ett annat land. För att stödja arbetskraftens rörlighet krävs också att olika typer av mentala hinder rivs så att arbete utomlands avdramatiseras. Programmet kan därför ge stöd till insatser som river mentala barriärer och visar på möjligheten till arbete i ett annat land.
  • En förutsättning för att individer och företag ska kunna dra nytta av rörligheten över gränsen är att individens kompetens och utbildning även gäller på andra sidan gränsen. Insatser för att skapa en gemensam syn på kring validering och certifiering av kunskaper kommer därför att ges stöd.

 

Projekt som bidrar till en bättre matchning mellan kompetens och arbetsmarknadens behov i gränsregionen.

  • En identifierad svaghet i programområdet är den relativt låga utbildningsnivån och att utbildningar inte matchar behovet av arbetskraft. Genom att sätta kompetensförsörjningen i ett större geografiskt perspektiv kan gränsöverskridande fördelar uppnås. Programmet kommer att stödja aktiviteter som utvecklar metoder och modeller för kompetensutveckling anpassade efter arbetsmarknadens behov i gränsregionen. Stöd kan även ges till sådana metoder och modeller som syftar till att unga kvinnor och män utanför arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller utbildning. Vidare kommer aktiviteter som syftar till att utveckla och testa metoder som förebygger avhopp från gymnasieskolan kunna stödjas. Samverkan mellan företag över gränsen kan också bidra till en bättre arbetskrafts- och kapitalförsörjning. Aktiviteter som skapar samverkan mellan företag, organisation och myndigheter över gränsen kan också vara del av projekt som får stöd av programmet. Gemensamma insatser som bidrar till en bättre matchning av kompetens och behov i gränsregionen kan stödjas, självklart också genom distansoberoende modeller. Detsamma gäller utveckling av nya och gemensamma utbildningar samt praktik och arbete.

 

Huvudsakliga målgrupper

Arbetstagare, arbetssökande, ungdomar samt små- och medelstora företag.

 

Typ av stödmottagare

Stödmottagare kan t.ex. vara offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå, utbildningsaktörer, matchningsaktörer, universitet, högskolor, forskningsinstitut, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar.

Vägledande principer för urval av insatser

Næringslivets deltagelse i prosjektgjennomføringen

Prosjektene skal, der det er relevant, vise at foretak eller næringslivets organisasjoner etterspør resultatene fra prosjektet.

Grenseregional merverdi

Prosjekt må kunne vise en grenseregional merverdi. Prosjektene skal løse felles utfordringer og problem og utnytte muligheter og ressurser. Gjennom at dette skjer i samarbeid over grensa, skal det oppstå en merverdi.

Resultatorientering

Prosjektet skal bidra til å oppnå de spesifikke målene. Det skal være en klar kobling mellom aktiviteter, direkte resultat og effekter.

Bestående resultat

Prosjektorganisasjonen skal bygges med et aktivt eierskap og med en uttalt idé om hvordan resultatene skal omsettes. Prosjektet skal jobbe for å skape langsiktige endringer innen og utenfor egen virksomhet.

Horisontella kriterier

Att ta till vara kompetensen hos alla kvinnor och män är en nyckelfråga inom programområdet. Detta ska göras oberoende av härkomst eller funktionshinder. Det är därför viktigt att insatser som underlättar rörligheten och ger en bättre matchning av arbetstagare och arbetstillfällen och som särskilt tar hänsyn till grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden, till exempel personer med utländsk bakgrund, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ett aktivt mångfalds- och integrationsarbete kan bidra till tillväxt genom att attrahera inflyttning till programområdet. Att ta vara på människors potential och olika bakgrund ger förutsättningar för bättre arbetsmiljö och ökad lönsamhet. Det bedöms också som viktigt att både kvinnor och män ska få tillgång till högre utbildning och då kunna välja på båda sidor om gränsen. Om utbildningssystemen var mer harmoniserade mellan länderna skulle detta fungera bättre.

 

Det finns stora skillnader mellan kvinnor och mäns pendlingsmönster, vilket bl.a. beror på att gränspendlingen är koncentrerad till specifika branscher. Det är särskilt viktigt att insatser på detta område inte bara leder till att fler kan ta ett jobb på andra sidan gränsen, utan också att insatserna siktar på en jämnare könsfördelning och spridning mellan branscher. Analysen pekar också på att en anledning till att färre kvinnor arbetspendlar är att de har ett större ansvar för omsorg och arbetsuppgifter i hemmet. Så för att möjliggöra att fler kvinnor kan ta ett jobb på andra sidan gränsen krävs också insatser riktade mot social omsorg och service. Sverige och Norge har delvis olika system för social omsorg och service, samt brister i harmonisering, vilket begränsar möjligheten att ta ett jobb på andra sidan gränsen för till exempel kvinnor och ensamstående föräldrar.

 

En förutsättning för en hållbar arbetspendling är att förutsättningarna för att resa kollektivt över gränsen förbättras för både kvinnor och män. I programområdet finns idag svårigheter att resa kollektivt över gränsen på grund av begränsningar i kollektivtrafiken. Här finns en koppling till insatsområdet hållbara transporter. Kartläggningar av arbetspendling för kvinnor och män och efterfrågan på arbetskraft kan också utgöra ett underlag för aktiviteter inom detta insatsområde.

EUs strategi for Østersjøregionen

Programmet har en kobling til strategien for Østersjøregionen og kan bidra til gjennomføring av strategien. Prosjekt som er en del av såkalte flaggskipsprosjekt eller prosjekt som gjennomfører et eller flere tiltak i handlingsplanen for Østersjøstrategien vil prioriteres foran andre prosjekt under forutsetning av at prosjektet oppfyller alle øvrige programkriterier.

Felles ansvar for prosjektet

Alle prosjekt skal planlegges, finansieres, bemannes og gjennomføres i fellesskap av støttemottagerne. Minst to av områdene skal være oppfylt.