Ansökan & beslut

Browse F.A.Q. Topics

Allmänna frågor

 • Vilka regler gäller för upphandling?
  Projekt ska ha tillgång till goda kunskaper om LOU och LUF. Om ni som stödmottagare inte omfattas av dessa lagar ska någon eller några i projektet ha goda kunskaper om det särskilda inköpsförfarandet som baseras på principerna i LOU (tidigare kallat affärsmässighet).
 • Vilken eurokurs ska jag använda?
  För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss. Observera att det är viktigt att samma eurokurs används konsekvent i ansökan, såväl i ansökan som i medfinansieringsintyg. Kommissionens webbplats I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 8 kronor används den för att omvandla NOK till euro.
 • 20 % av medlen utanför programområdet
  Regioner utanför programområdet kan generellt sett ta del av 20 % av programmets EU-medel. Totalen ska alltså högst bli 20 % på programnivå. Så enstaka projekt kan få en finansiering med ett högre procenttal. Det är dock viktigt att resultatet av projektverksamheten kommer programområdet till del.

Ansökan & beslut

 • Vilket insatsområde hör projektet till?
  Projektetsinnehåll ska träffa något av de fem insatsområdena och dess specifika mål. Läs om exempel på aktiviteter i varje insatsområde i populärversionen av programmet.
 • Vad ska skrivas i tid-och aktivitetsplanen?
  I tid och aktivitetsplanen i ”Min ansökan” beskriver man kort och koncist vad som ska göras i varje delaktivitet i projektet. Kostnaden delaktiviteten ska framgå och den ska stämma med de faktiska kostnaderna i projektansökan. Använd er sedan av den detaljerade projektbeskrivningen för att utveckla vad ni avser att göra mer specifikt, men tänk på att när man läser ”Min ansökan” ska man som läsare få en god överblick av vad ni avser göra i varje delaktivitet. Skriv alltså inte bara: ”Se detaljerad projektansökan”.
 • Vad menas med en specificerad finansierings-och kostnadsplan?
  Det är mycket viktigt att finansierings-och kostnadsplanen i ansökan är transparent. Det vill säga att projektets kostnader beskrivs tydligt! Ska projektet köpa utrustning, vad är det för utrustning du planerar köpa, och hur många? Ska projektet resa, hur många deltagare ska åka på studieresa till Danmark och vilket mervärde tillför det projektet? Ska projektet upphandla konsulter? Vad för slags konsulter då och vilken aktivitet kopplar de till?
 • Kan deltagare vara medfinansiärer?
  Deltagare utlöser inte EU-stöd. Personer som i projektet som utlöser EU-stöd har en aktiv roll i projektet och deras medverkan visas genom redovisad tid och faktiska lönekostnader på svensk sida. På norsk sida går det att använda en schablon upp till 500 NOK istället för faktiska kostnader.
 • Måste medfinansiärer vara kända vid ansökan?
  Samtliga medfinansiärer som utlöser EU-stöd måste vara kända vid ansökningstillfället
 • Vad är en medfinansiär?
  En medfinansiär kan redovisa sitt stöd både som kontantfinansiering och som bidrag i annat än pengar. Det gäller både offentliga och privata medfinansiärer
 • Vad är en medsökande?
  Medsökande gäller på svensk sida. Medsökande i ett projekt har en utpekad roll som aktiv i projektet och har en egen projektredovisning som kanaliseras genom sökande. Programmet betalar ut stödet till den sökande som slussar medsökandes del av stödet vidare till medsökande. Medsökandes finansiering räknas som kontakter i finansieringsplanen.
 • Hur kan sökande och medsökande medfinansiera ett projekt?
  Sökande och medsökande kan medfinansiera ett projekt genom kontant finansiering. Medfinansiärer som inte är sökande eller medsökande kan dessutom medfinansiera ett projekt i form av bidrag i annat än pengar.
 • Hur beräknas medfinansiering som avser bidrag i annat än pengar?
  Vad gäller arbetstid beräknas timkostnaden: I Sverige: Offentliga aktörer och privata aktörer tas upp till faktiskt kostnad och ska särredovisas och dokumenteras. Svensk sida har ingen schablon/fast timpris för lönekostnader. Antal arbetstimmar per år är 1720 timmar. I Norge: Offentlige aktører og private aktører behandles likt. Prosjektene kan velge mellom to alternativer:
  1. Reell timesats --> her må timesatsen på hver enkelt deltaker i prosjektet dokumenteres
  1. Fast timepris på 500 kr/time
  Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn, med en maksimalsats på 1,2  ‰ Antall arbeidstimer pr år er 1800 timer.    
 • Hur signerar jag ansökan?
  Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Scanna sedan in dokumentet och maila till sekretariatet. Vi räknar ansökan som inkommen från det att Min Ansökan kommit in, d.v.s. när ni skickat den i systemet. Missivet bekräftar ansökan. Uteblir missivet så faller ansökan och är inte mottagningsbar.
 • Behöver jag skicka med en bilaga till budgeten?
  Ja. För att vi ska kunna handlägga ansökan behöver vi en mer detaljerad budget än den som lämnas i "Min ansökan". Bifoga den detaljerade budgeten under "bilagor" i "Min ansökan". Om projektet planerar att genomföra några resor utanför programområdet, ska detta redovisas i budgetbilagan.
 • Vad avses med obligatoriska bilagor?
  Obligatoriska bilagor är: - DETALJERAD PROJEKTBUDGET (planerade resor utanför programområdet ska t.ex. redovisas här) - Projektbeskrivning - Medfinansieringsintyg - Norsk budget - Registreringsbevis (om sökanden är en förening eller ett företag) - Firmateckningsbevis - Bokslut/verksamhetsberättelse för de senaste två åren (om sökanden är en förening eller ett företag) - Redovisning över eventuella stöd som mottagits enligt gällande statsstödsregler.  

Rekvisition & utbetalning

 • Vad gäller för förskottsutbetalning av stödet?
  Om ett projekt beviljas stöd gäller följande: Enligt Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383, står det att den förvaltande myndigheten får, om det finns särskilda skäl och efter prövning, besluta om förskott på stödet. Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 400 000 SEK (ungefär 43 000 EUR).
 • Får man ha retroaktiva kostnader i ett projekt?
  Först och främst så måste vi poängtera att starten av ett projekt före beslut alltid sker på egen risk. Efter det att programmet är godkänt så går det att börja ansöka- Ansökningsdatum är lika med första möjliga startdatum för projektet och det betyder att ansökningsdatum är den bakre gränsen för retroaktivitet.