Aktivitetsindikatorer – Innovativa miljöer

Projekthandbok

Aktivitetsindikatorer – insatsområde Innovativa miljöer

 

Specifikt mål: Öka organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga

 

INDIKATOR

FÖRKLARING

CO 1

Antal företag som får stöd

Ange antal företag som är stödmottagare eller på annat sätt aktivt deltar i projektet och därigenom får ett icke finansiellt stöd/processtöd. Information om organisationsnummer för varje företag ska redovisas i lägesrapport. De företag som räknas in här måste även räknas in i någon av indikatorerna CO28 eller CO29.

CO 28

Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter.

Ange antal företag som är stödmottagare eller får icke finansiellt stöd/processtöd i projektet för att lansera en ny produkt för marknaden. En produkt är ny för marknaden om det inte finns någon annan produkt på marknaden som erbjuder samma funktionalitet, eller att teknologin i den nya produkten är fundamentalt annorlunda från teknologin i de existerande produkterna. En produkt kan även vara immateriell, inklusive tjänster. När lägesrapporter skickas in ska även företagens organisationsnummer redovisas.

CO 29

Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter.

Ange antal företag som är stödmottagare eller fått icke finansiellt stöd/processtöd i projektet för att lansera en ny produkt för företaget. En produkt är ny för företaget om företaget inte redan producerar en produkt med samma funktionalitet eller om produktionsteknologin är fundamentalt annorlunda från den tidigare producerade produkten. En produkt kan även vara immateriell, inklusive tjänster. Denna indikator är även en delmängd av CO1. När lägesrapporter skickas in ska även företagens organisationsnummer redovisas.

CO 41

Antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala forskningsprojekt. (Totalt antal företag, antal företag ägda av kvinnor/män/blandat)

Ange antal företag som är stödmottagare eller på annat sätt aktivt deltar i projektet och därigenom får ett icke finansiellt stöd/processtöd. Siffran här ska stämma överens med siffran på ovanstående aktivitetsindikator. När lägesrapporter skickas in ska även företagens ägande redovisas. Det vill säga om företaget ägs av kvinnor eller män, eller om det är ett blandat ägande. Denna indikator är även en delmängd av CO1. Information om företagens organisationsnummer ska redovisas i lägesrapport.

CO 42

Antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala forskningsprojekt.

Ange de universitet, högskolor och andra forskningsinstitut som är stödmottagare eller på annat sätt aktivt medverkar i projektet. Egna indikatorer är sådana som är specifika för Interreg Sverige-Norge programmet.

Egen

Antal deltagande organisationer i gränsöverskridande forskningsprojekt

Ange de offentliga organisationer som är stödmottagare eller på annat sätt aktivt medverkar i projektet.

Egen

Demonstrations och testprojekt

Ange hur många demonstrations och testprojekt som har genomförts inom projektet.

Egen

Långsiktiga formaliserade samarbetsavtal mellan olika forskningsinstitut

Ange det antal avtal som sluts mellan olika organisationer.