Aktivitetsindikatorer – Små och medelstora företag

Projekthandbok

Aktivitetsindikatorer – insatsområde Små och medelstora företag

 

Specifikt mål: Öka företagens konkurrenskraft

 

INDIKATOR

FÖRKLARING

CO 1

Antal företag som får stöd

Ange antal företag som får finansiellt eller icke-finansiellt stöd/processtöd i projektet. När lägesrapporter skickas in ska även företagens organisationsnummer redovisas. De företag som räknas in här måste även räknas in i någon av indikatorerna Antal nya företag som får stöd eller Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd.

CO 5

Antal nya företag som får stöd

Ange nya företag som startats med projektets hjälp. Som nytt företag räknas det om företaget inte fanns tre år innan projektet startades.

CO 4

Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Ange antal företag som får icke-finansiellt stöd (företag som inte är stödmottagare men som får annan form av stöd genom projektet) som till exempel rådgivning, konsulthjälp, verksamhetsutveckling etc. Dessa företag ska inkluderas i ovanstående indikator. När lägesrapporter skickas in ska även företagens organisationsnummer redovisas.

Egen

Företag som genom åtgärden etablerat sig på en större marknad

Ange hur många företag som har breddat sin marknad genom projektets åtgärder.

Egen

Företag som inlett en exportsatsning

Ange hur många företag som har startat en exportsatsning med projektets hjälp. Avser företag som inte tidigare har jobbat med export eller företag som har hittat en ny region att exportera till.

 

Specifikt mål: Öka etableringsfrekvensen i programområdet

 

INDIKATOR

FÖRKLARING

Egen

Antal företag som etblerat sig eller inlett samarbete med företag på andra sidan gränsen.

Ange hur många företag som har startat nya företag eller filialer på andra sidan gränsen. Här ingår även företag som samgår i någon form med ett företag på andra sidan gränsen.