Beräkning av timekostnader

Projekthandbok Ansöka

Beräkning av timkostnader

Vad gäller arbetstid beräknas timkostnaden:

 I Sverige: Offentliga aktörer och privata aktörer tas upp till faktiskt kostnad och ska särredovisas och dokumenteras. Svensk sida har ingen schablon/fast timpris för lönekostnader. Faktiska lönekostnader används. Antal arbetstimmar per år är 1720 timmar.

 I Norge: Offentlige aktører og private aktører behandles likt. Prosjektene kan velge mellom to alternativer:

1) Reell timesats à her må timesatsen på hver enkelt deltaker i prosjektet dokumenteres

2) Fast timepris på 500 kr/time

Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn, med en maksimalsats på 1,2 ‰. Antall arbeidstimer pr år er 1800 timer.

För studenter och personer som arbetar ideellt kan inga kostnader utgå. Dette gjelder for både norsk og svensk sida.