Hvilke kostnader er støtteberettigede?

Projekthandbok Ansöka

Hvilke kostnader er støtteberettigede?

Stöd får betalas ut endast om utgifterna har betalats av stödmottagaren och är stödberättigande. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt.

Utgifterna utgör stödberättigande kostnader om de:

 • är skäliga och har uppkommit för att genomföra projektet
 • har uppkommit under den projektperiod som är beslutad
 • har bokförts i enlighet med god redovisningssed
 • uppfyller de särskilda villkor som angetts i stödbeslutet
 • antingen kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar ur redovisningen eller
 • uppfyller de krav som gäller förenklade redovisningsalternativ

 

Följande kostnader är stödberättigande:

 • Personalkostnader, till exempel heltidsanställning, deltidsanställning och timanställning.
 • Kontorsutgifter och administrativa utgifter, till exempel hyra för kontorslokaler, allmänna nyttigheter (el, värme, vatten) och kontorsmaterial upp till 15 % av personalkostander. Den svenska sökanden ska använda sig av schablonen om max 15 % för att beräkna kontor-och administrativa avgifter.
 • Kostnader för resor och logi.
 • Kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster, till exempel studier eller kartläggningar, marknadsföring i samband med en insats och ekonomisk förvaltning.
 • Utgifter för utrustning, till exempel hårdvara och programvara för it, möbler och inredning och verktyg eller anordningar.

Följande kostnader är inte stödberättigande:

 • Böter, ekonomiska påföljder och utgifter för rättsliga tvister.
 • Kostnader för gåvor, utom om värdet är högst 50 euro per gåva och de hör samman med marknadsföring, kommunikation, reklam eller information.
 • Kostnader som beror på fluktuationer i valutakurserna. Grundläggande är att alla kostnader ska kunna härledas ner till enskilda verifikat och verifieras mot ett underlag som har sin grund i verkliga kostnader. Kostnader som grundar sig på procentuell andel är inte tillåtna. 

Indirekta kostnader

Med indirekta kostnader avses delar av administrativa omkostnader i stödmottagarens organisation som inte kan hänföras till ett enskilt projekt. Indirekta kostnader uppgår till 15 % av egen personal. 

Projektintäkter

Stödet ska minskas med de intäkter som projektet medför. Intäkter i eller genom ett projekt ska löpande redovisas av stödmottagaren (projektägaren). 

Aktivitetsindikatorer

För respektive insatsområde i programmet finns aktivitetsindikatorer. Projektet ska ange det förväntade resultatet i ansökan för någon eller några av dessa indikatorer som ska uppnås i direkt anslutning till att projektet avslutas. Utfallet av förväntat resultat anges i slutrapporten när projektet är avslutat. 

Resultatindikatorer

Resultatindikatorerna mäts på programnivå. Denna uppföljning görs av programorganisationen. Projektets val av insatsområde och specifikt mål blir till underlag för att bidra till att uppnå målet för att nå de i programmet angivna resultatindikatorerna.

EU:s förordning om utgifters stödberättigande för samarbetsprogram