Gemensam insats för att skydda flodkräftor

Gemensam insats för att skydda flodkräftor

I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska vatten så är den svenska flodkräftan akut hotad och har minskat drastiskt. I Norge är flodkräftan klassad som starkt hotad. För att säkra flodkräftans livsmiljöer behövs det åtgärder. I ett nytt treårigt Sverige-Norge projekt ska nu Länsstyrelsen Värmlands län tillsammans med Fylkesmannen i Oslo og Viken och flera andra aktörer samarbeta för att på olika sätt skydda och utveckla flodkräftbeståndet.

Ett av de största kända hoten idag mot flodkräftor är illegala utsättningar av den nordamerikanska signalkräftan i sjöar och vattendrag. Under 1960-talet planterades signalkräftor ut i svenska vatten för att ersätta kräftpestdrabbade flodkräftor. Då visste man inte att signalkräftor är bärare av kräftpest och att de tål sjukdomen men flodkräftor däremot dör om de smittas. Flodkräftan har även drabbats av försurning, utsläpp, vattenregleringar och igenslamning av lämpliga livsmiljöer.

Åtgärder i projektet
För att skapa möjligheter att bevara flodkräftan i både svenska och norska vatten behöver kraftfulla åtgärder sättas in. I projektet ”Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor (SNIEF)” kommer man bland annat att testa och vidareutveckla metoder för att både lokalisera och eliminera signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden där det finns flodkräfta. Det kommer även att tas fram en handlingsplan för hur man ska agera vid utbrott av kräftpest i gränsöverskridande vatten.

Området där projektet kommer att genomföras är Värmland i Sverige och Oslo och Viken i Norge där det är troligt att kräftpest sprids över gränsen.

– Vi hoppas att resultatet av de metoder och den handlingsplan som tas fram kommer att bidra till att bekämpa kräftpest i vårt område och även kunna användas i andra områden där det finns sötvattenkräftor, säger projektledare Jenny Monsén.

För mer information ta kontakt med Jenny Monsén, Länsstyrelsen i Värmlands län, jenny.monsen@lansstyrelsen.se, Terje M. Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Viken, fmoatmw@fylkesmannen.no, eller följ projektet på Facebook: www.facebook.com/SNIEFprosjektet