Nya projekt i Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete

Nya projekt i Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete

Styrkommittéen för Inre Skandinavien beslutade den 3 december att bevilja två projekt

Future Crisis Management

Det övergripande målet med projektet består i att minska gränsregionala hinder för god krisberedskap genom att utveckla nätverk, kunskaper, metoder och IKT-verktyg som möjliggör enklare, billigare och effektivare krisövningar. I denna första fas kommer särskilt uppmärksamhet att ägnas åt vattenrelaterade olyckor som dammbrott och skyfall. En strävan är emellertid att de metoder och verktyg som utvecklas ska vara generellt tillämpbara på olika typer av kriser och katastrofer.

Projektets aktiviteter består bland annat av:

– Metodutveckling, för övning av beredskap och krishantering

– Utveckling av ITK stöd

– Övning och Test

– Utbildning

 

Sökt insatsområde: Innovativa miljöer

Projektägare är Karlstads Universitet och Högskolan i Hedmark. Den totala budgeten är 1 659 885€,
varav497 192€ är EU-medel och 250 000€ norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

 

Kontaktperson i Sverige är Monika Magnusson.

E-post: monika.magnusson@kau.se

Telefon:+46 54 7002170

 

Kontaktperson i Norge är Marte Tøndel

E-post: marte.tondel@hihm.no

Telefon:+47 62 430476

 

 

Support quality Of Life -SOL

Projekt SOL arbetar för att skapa en bättre vardag för äldre och sjuka. De övergripande målen med projektet är:

– Etablera fler tjänster och nyttja fler produkter som skapar förutsättningar för kunden att klara sig på egen hand

– Främja företagsinvesteringar inom innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag och hälsotjänsten

– Särskilt främjande av investering i produkt- och tjänstinnovation, social innovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans och nätverksbyggande

-Mer flexibla och effektiva vårdtjänster som har brukaren i fokus

– Ökad kunskap om välfärdsteknologi och hur verktyg kan öka egenvården samt öka spridningen och kunskap om välfärdsteknologi för allmänheten

– Skapa mer dynamik i servicekedjan för ökad kunskap, som leder till färre användare och senare debut som mottagare av tjänsten, minska onödiga sjukhusvistelser och göra det lättare att återhämta sig från skador.

– Mer aktiva användare och anhöriga

 

Sökt insatsområde: Innovativa miljöer

Projektägare är Karlstads Kommun och Kunnskapsbyen Lillestrøm. Den totala budgeten är 2 786 719€,
varav 854 541€ är EU-medel och 321 250€ norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

 

Kontaktperson i Sverige är Lena Andersson

E-post: lena.andersson@karlstad.se

Telefon:+46 54 5405546

 

Kontaktperson i Norge är Marit Heiberg

E-post: marit@kunnskapsbyen.no

Telefon:+ 47 92 863622

 

 

 

Övervakningskommittén beslutade den 26 november att prioritera ett delområdesöverskridande projekt

Gränslös naturturism 2015-2018

Projektet ”Gränslös naturturism 2015-2018” ska stötta turistföretagens utveckling och växtkraft genom att tillhandahålla resurser för affärs-, produkt-, och kompetensutveckling samt utveckling av nya digitala säljplattformar för de utvalda produkterna vandring och cykel.

Projektets primära målgrupp är mindre turistföretag verksamma i projektområdet som omfattar Akershus, Östfold, Dalsland samt Årjängs kommun.

I projektet ingår fyra huvudsakliga verksamhetsområden:

– affärs- och produktutveckling

– färdigställande och driftssättning av webbportaler och säljplattformar,

– utveckling av ny och befintlig infrastruktur samt

– utbildningar och skapande av nätverk.

 

Sökt insatsområde: Innovativa miljöer

Projektägare är Dalslands Turist AB och Havass skog SA. Den totala budgeten är 633 381 €
varav 189 756 € är EU-stöd och 112 375€ norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

 

Kontaktperson i Sverige är Johan Abenius

E-post: johan.abenius@dalsland.com

Telefon:+46 70 568 06 83

 

Kontaktperson i Norge är Øystein Toverud

E-post: oystein.toverud@utmarksavdelningen.no

Telefon:+47 91 396674

 

 

 

Fakta om Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Programmets ambition är att via gränsöverskridande samarbete hantera gemensamma identifierade utmaningar i gränsregionen och att utnyttja den vilande potentialen, bland annat genom att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att bidra till att koppla samman regioner över gränsen.


Insatsområden

Insatsområden är tematiska mål som projekten söker stöd inom. I programperioden 2014-2020 är insatsområdena följande:

Innovativa miljöer

Stöder projekt som ökar organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga.

Små och medelstora företag

Stöder projekt som ökar konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom området samt projekt som ökar etableringsfrekvensen i programområdet.

Natur och kulturarv

Stöder projekt som ökar tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus.

Hållbara transporter

Stöder projekt som syftar till att skapa ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik och öka den gränsöverskridande rörligheten med inriktning mot koldioxidsnåla transportsystem.

Sysselsättning

Stöder projekt som ökar den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden.

 

Delområden

Delområden är de geografiska områden i programmet med en egen styrkommitté. Programområdet är indelat i tre delområden. Ett projekt kan bedrivas inom ett eller flera av dessa delområden:

Nordens Gröna Bälte

Består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige samt Nord- och Sør-Trøndelag fylke i Norge.

Inre Skandinavien

Består av Värmlands och Dalarnas län i Sverige.
I Norge ingår Hedmark, delar av Østfold och delar av Akershus fylke.

Gränslöst Samarbete

Består av delar av Västra Götalands län i Sverige samt Østfold och delar av Akershus fylke i Norge.