Idéer växer i skogsnätverk

Idéer växer i skogsnätverk

Klimatförändringarna påverkar idag skogsbruket genom ökad nederbörd och varmare och osäkrare vintrar. I projektet Skoglig anpassning har man därför arbetat med tre fokusområden: Avverkning på mark med dålig bärighet, avverkning i brant terräng samt bättre skogsbilvägar.

Med utgångspunkt från de tre fokusområdena har projektet till stor del handlat om kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Allt handlar om att ta tillvara befintlig kunskap och sprida goda idéer och lösningar mellan Sverige och Norge men även mellan aktörer i respektive land. Nätverksbyggande och kontaktskapande har varit det primära målet och projektet har arrangerat ett stort antal skogsdagar och seminarier/konferenser som varit välbesökta.

Projektet har också framställt en kunskapssammanställning som en viktig del i kunskapsöverföringen. Denna har blivit publicerad i flera sammanhang och kommer även att användas i en av SLU:s skogsutbildningar.

Men det kanske viktigaste resultatet av projektet är de kontakter som knutits och det nätverk som har skapats mellan Sverige och Norge. Gemensamma skogsdagar är nu inplanerade även efter att projektet har avslutats.

Projektets slutrapport

Kunskapssammanställning

Mer information om Skoglig anpassning finns under Beviljade projekt.