Nyhetsbrev om 2021-2027

Nyhetsbrev om 2021-2027

Nyhetsbrev om arbetet med programskrivning för Interreg Sverige-Norge VI-A

Utdrag ur nyhetsbrevet
Arbetsgruppen har formulerat en vision som ska vara vägledande för programmet:

• En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion, utan gränshinder
• En bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensehinder

En hållbar utveckling och omställning syftar till att programmets insatser ska bidra och leda
till en framåtskridande förflyttning inom dimensionerna social hållbarhet, miljömässig
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, där alla tre hållbarhetsdimenensioner är jämbördiga.

I en attraktiv gränsregion syftar till att programmets insatser ska bidra och leda till att
människor kan och vill bo, arbeta och leva i området samt att företag kan och vill etablera
sig.

Utan gränshinder syftar till att programmets insatser ska bidra och leda till att gränshinder
reduceras för att ge möjligheter till nya värdeskapande samarbeten.