2,4 miljoner euro i EU-stöd till svensk-norskt samarbete

2,4 miljoner euro i EU-stöd till svensk-norskt samarbete

De tre styrkommittéerna i Interreg Sverige-Norge har prioriterat sju projekt som får 2 371 502 euro i stöd av europeiska regionala utvecklingsfonden och 1 227 477 euro IR-midler.

eTeam

Delområde: Gränslöst samarbete

Projektet syftar till att införa innovativa produkter och tjänster inom välfärdsteknologi. Man kommer att arbeta med samverkan och kunskapsutbyte mellan kommuner, näringsliv och lärosäten i gränsregionen för att skapa mervärde.

Den nyligen genomförda förstudien påvisade att det inte är tillräckligt att enbart ha tillgång till teknologin, utan organisering och kompetens, information och kommunikation kan vara avgörande för en effektiv innovations- och förändringsprocess. Därför kommer man att fokusera mer på processerna under projekt.Projektägare är Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold.

Den totala budgeten är 1 270 182 EUR, varav 412 880 EUR är EU-stöd och 222 221 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Ann Svensson.

E-post: ann.svensson@hv.se

Telefon: 073 500 43 06

GRENSEVILT – Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning

Delområde: Inre Skandinavien

Målet med projektet är att lägga en grund för en bättre, gränsöverskridande, inkluderande och konfliktreducerande förvaltning av älg, varg och järv i barrskogen i Inre Skandinavien, över riksgränsen och söder om det samiska tamrensområdet.

Genom en kombination av ny kunskap, nätverksbyggande och ökad dialog över riksgränsen ska GRENSEVILT reducera gränsbarriärer och stimulera till ett hållbart nyttjande av skogens resurser som tar hänsyn till de olika intressena inom regionens natur- och kulturarv.

Projektägare är Sveriges lantbruksuniversitet och Høgskolen i Innlandet. Den totala budgeten är 2 437 384 EUR, varav 630 948 EUR är EU-stöd och 340 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Camilla Wikenros.

E-post: camilla.wikenros@slu.se

Telefon: 0581-697344

Trojam-3DC Trøndelag-Jämtland 3D Center

Delområde: Nordens Gröna Bälte 

Projektet syftar till att att etablera Östersund-Trondheimsregionen som ett kunskaps-, och industriellt centrum inom området industriell tillämpning av additativ tillverkning (AT) i metalliska material. Man kommer att arbeta gemensamt för att lösa frågor kring praktisk användning och industrialisering av AT-processer med utgångspunkt från behoven hos den regionala industrin men där stora, svenska-norska industrier också deltar i projektet som en del i värdekedjan.

Projektägare är Mittuniversitet och NTNU. Den totala budgeten är 1 697 350 EUR, varav 548 675 EUR är EU-stöd och 300 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Lars-Erik Rännar.

E-post: lars-erik.rannar@miun.se

Telefon: 010 142 84 17

Midt-svensk/norsk regional inkubatortjenste

Delområde: Nordens Gröna Bälte

Det övergripande målet med projektet är att etablera en interregional inkubatortjänst (Startup Exchange Program) som förenar styrkorna hos de respektive inkubatormiljöerna som finns på varsin sida av gränsen. För start up-företagen ska detta leda till ökad internationell konkurrenskraft och ökad förmåga att skapa nya arbetstillfällen i regionen. Projektägare är Peak Region AB och Connect Trøndelag. Den totala budgeten är 246 289 EUR, varav 80 644 EUR är EU-stöd och 42 500 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 2 år.

Kontaktperson är Kerstin Dahlberg.

E-post: kerstin.dahlberg@peakregionsciencepark.se

Telefon: 070 680 53 99

Fokus fred – 300 årsmarkering av karolinernas fälttåg, vad har vi lärt oss

Delområde: Nordens Gröna Bälte

Det övergripande syftet är att genom interregionalt samarbete bidra till en attraktiv livsmiljö vilande på ett fundament av fred och förståelse. Dessutom kommer en attraktiv turistprodukt erbjudas med många aktiviteter som ökar besöksnäringens tillväxt.

Målet ska uppnås genom att projektet belyser och tillgängliggör den gemensamma kulturhistorian i Jämtlands län och Trøndelag. Projektet vill ta vara på och markera 300 år sedan General Armfeldts fälttåg mot Trøndelag, 1718-1719, samt visa på det elände den väpnade konflikten i denna region medförde. Projektet har också ett syfte att engagera människor och föreningar till att samarbeta på både lokala och regionala plan för att under 2018 skapa ett digert 300 års markeringsprogram som lyfter fram vår kulturhistoria och skapar utrymme till eftertanke om fred och koppling till nutidens konflikter.

Projektägare är Stiftelsen Jamtli och Trondheim kommune. Den totala budgeten är 245 565 EUR, varav 80 095 EUR är EU-stöd och 42 688 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 1,5 år.

Kontaktperson är Anders Hansson.

E-post: anders.hansson@jamtli.com

Telefon: 063 15 01 74

Skoglig anpassning för ett ändrat klimat

Delområde: Nordens Gröna Bälte

Projektet ska lägga grunden för ett hållbart och långsiktigt skogsbruk som är tillpassat för de klimatförändringar jorden går igenom. Genom kompetenshöjande åtgärder vill projektet utbilda företag inom det utövade skogsbruket så att de kan anpassa sig till den problematik klimatförändringarna tar med sig.

Projektet kommer leda till en mer hållbar utveckling genom den arena som utvecklas samt av delande av kunskap och erfarenheter mellan deltagande organisationer, intressegrupper och privatpersoner – både gränsöverskridande mellan Sverige och Norge, men även inom respektive land.

Projektägare är Skogsstyrelsen och Fylkesmannen Sør-Trøndelag. Den totala budgeten är 749 406 EUR, varav 246 034 EUR är EU-stöd och 128 262 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Karin Palmgren.

E-post: Karin.palmgren@skogsstyrelsen.se

Telefon: 073 801 51 97

Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen

Delområde: Nordens Gröna Bälte

Projektet syftar till att tillsammans utveckla metoder och modeller som hjälper marginaliserade grupper på arbetsmarknaden att komma ut i egenförsörjning. I målgruppen ingår även nyanlända och ”drop outs” från skolsystemet. Genom samarbete och bilateralt erfarenhetsutbyte ska projektet fokusera på hur man genom socialt företagande och ökat engagemang från frivilligsektorn och i nära dialog med det lokala/regionala näringslivet, kan utveckla sina respektive arbetsmodeller så att både arbetstagare och arbetsgivare blir vinnare.

Projektägare är Åre kommun och Frivillig Inderøy SA. Den totala budgeten är 1 217 757 EUR, varav 372 226 EUR är EU-stöd och 201 806 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Gunvor Sundin.

E-post: gunvor.sundin@are.se

Telefon: 072 571 41 38