Hur beräknas medfinansiering som avser bidrag i annat än pengar?

Hur beräknas medfinansiering som avser bidrag i annat än pengar?

Vad gäller arbetstid beräknas timkostnaden:

I Sverige:

Offentliga aktörer och privata aktörer tas upp till faktiskt kostnad och ska särredovisas och dokumenteras.

Svensk sida har ingen schablon/fast timpris för lönekostnader. Antal arbetstimmar per år är 1720 timmar.

I Norge:

Offentlige aktører og private aktører behandles likt. Prosjektene kan velge mellom to alternativer:

  1. Reell timesats –> her må timesatsen på hver enkelt deltaker i prosjektet dokumenteres
  1. Fast timepris på 500 kr/time

Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn, med en maksimalsats på 1,2  ‰ Antall arbeidstimer pr år er 1800 timer.