Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor

I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska vatten så är den svenska flodkräftan akut hotad. För att säkra flodkräftans livsmiljöer behövs åtgärder. I projektet ska flera aktörer i Sverige och Norge samarbeta för att på olika sätt skydda och utveckla flodkräftbeståndet. Bland annat ska metoder testas och vidareutvecklas för att både lokalisera och bekämpa signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden.

Slutrapport SNIEF

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Länsstyrelsen i Värmland
NORSK PROSJEKTEIER Fylkesmannen i Oslo og Viken
EU-STÖD 252 260 €
STATLIGE IR-MIDLER 125 000 € (1 000 000 NOK)
TOTALBUDGET 871 021 €
PROJEKTTID 15 mai 2019 – 30 sep 2022
KONTAKTPERSONER
Jenny Monsen, svensk projektledare; jenny.monsen@lansstyrelsen.se Terje M. Wivestad, norsk projektleder; fmoatmw@fylkesmannen.no
WWW.snief.org www.facebook.com/SNIEFprosjektet
SAMARBETSPARTNERS OCH MEDFINANSIÄRER
Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Aurskog-Høland kommune, Vannområdet Grensevassdragene, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Fylkesmannen i Innlandet, Miljødirektoratet.