Bedre metoder for involvering av brukere i tjenesteinnovasjon

Bedre metoder for involvering av brukere i tjenesteinnovasjon

Prosjektet “Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere” har rettet seg mot brukere og tjenester innenfor psykisk helse og rusfeltet. Bakgrunnen for prosjektet har vært erkjennelsen om at brukerne av tjenester innenfor dette feltet har vært trukket for lite med i forbedring og utvikling av tjenestene. Ønsket har vært å bidra til å utvikle bedre metoder for involvering av brukere i tjenesteinnovasjon.

Prosjektet har kommet fram til konkret metodikk i brukerinvolvering i tjenesteinnovasjon, såkalte “Brukerstyrte innovasjonsprosesser”. Videre har prosjektet resultert i forslag om hvordan brukernes forbedringsforslag kan håndteres i beslutningsprosesser og implementeres i praksis i kommunene. Prosjektet har også bidratt til en rekke eksempler på forbedringer av tjenestene samt nye tjenester. Bruk av ny teknologi har stått sentralt i tjenesteutviklingen, men også organisatoriske og metodiske forbedringer har vært viktig.

I projektet har etablering og fasilitering av brukerpanel i kommunene vært sentrale. Panelene har vært arenaer for dyptgående dialoger om hvordan tjenestene fungerte samt hvilke forbedringer og nye tjenester som er ønskelig. Derigjennom fikk man frem forslag fra brukere som kunne videreføres i dialog med tjenester samt administrative og politiske beslutningsfattere. Fordi dette har vist seg så suksessfullt, har flere av kommunene bestemt seg for å fortsette med brukerpanel også etter at prosjektet er avsluttet og introdusere dette også på andre tjenesteområder.

Prosjekteierne har vært forskningsstiftelsen TiSIP øg Østersund kommune. For øvrig har kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus og Timrå vart samarbeidspartnere i prosjektet. KBT – Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har også vært samarbeidspartner.

Mer informasjon om prosjektet og resultater finnes i sluttrapporten.