Nordiska bin – en resurs för framtiden

Nordiska bin – en resurs för framtiden

Honungsbin är en väldigt viktig art både för produktion av honung och vax, men också för de ekosystemtjänster som honungsbin utför genom pollination.

Projektet BIstånd till nordiska bin har undersökt hur det ursprungliga och tillbakaträngda nordiska biet/brunbiet (Apis mellifera mellifera, Linnaeus) skiljer sig åt jämfört med de importerade och vanligare underarterna italienskt bi (A.m. ligustica), krainerbi (A.m. carnica) och hybriden Buckfast.

Kunskapen och erfarenheter som kommit från projektet är viktiga för det fortsatta bevarandearbete med brunbiet/nordiska biet. Resultatene fra prosjektet kommuniseres til biodlare i Norge og kommer til å forsterke den allerede eksisterende interesse om brunbia. Projektet med dess deltagare har fått många nya biodlarkontakter vilka är avgörande för fortsatt bevarande och forskning i området. Projektet tror också att både förståelsen för brunbiet och dess status ökar och det finns större potential att fler biodlare nu går över till nordiska bin.

I framtiden kommer projektaktörerna fortsätta att hålla en mer aktiv kontakt över gränsen med varandra, både genom avelsarbetet och för fortsatta samarbeten.

Slutrapport BIstånd till nordiska bin