Information om slutrapport

Information om slutrapport

Det börjar närma sig slutet för de första treåriga projekten inom Interreg Sverige-Norge 2014-2020, och sekretariatet vill därför tydliggöra vad som gäller kring slutrapport. Informationen är även relevant för projektteam som har pågående projekt som ska avslutas längre fram.

Syfte

Syftet med slutrapporten är primärt att formellt avrapportera hela projektet till programorganisationen, dels att till en bredare krets sprida erfarenheter från projektet/samarbeidet.

Slutrapporten ska utformas så att en läsare utan tidigare kännedom om verksamhetens art eller projektet i sig kan få en god förståelse av projektets bakgrund, mål, aktiviteter, leveranser, resultat och effekter.

Formalia

  • Slutredovisning görs i minansokan.se och www.regionalforvaltning.no
  • En gemensam skriftlig slutrapport ska göras för hela projektet, av projektledaren tillsammans med ansvarig på norsk och svensk sida.
  • Slutrapporten ska bifogas och lämnas in samtidigt som de ekonomiska underlagen och senast två månader efter det slutdatum som finns i projektets beslut.
  • Skicka in samma slutrapport, sparad i pdf-format, i de båda systemen samtidigt.
  • Rubrikerna för slutrapport i regionalforvaltning.no ska användas och fyllas i, og sluttrapporten legges ved.
  • Indikatorer ska registreras i minansokan.se.

Observera!

  • Tillsammans med slutrapporten ska även en gemensam kortfattad läges-/delrapport för den sista rapporteringsperioden skickas in. Den ekonomiska rapporten och läges-/delrapporten är beroende av varandra. Läges-/delrapporten utgör underlag för utbetalning och är en redogörelse av projektets verksamhet under sista rapporteringsperioden.

Innehåll

Slutrapporten ska vara en utförlig beskrivning av projektets totala verksamhet och resultat under hela projektperioden. Tänk på att den ska kunna läsas och förstås av nya läsare som inte har tidigare kunskap om projektet. I rapporten ska det finnas en tydlig koppling till projektbeslutet och eventuella skillnader mellan förväntat resultat och faktiskt uppnådda resultat ska förklaras.

Nedan beskrivs punkter som slutrapporten ska innehålla, som ett minimum. Önskar projektparterna även göra en kortare populärversion av slutrapporten, en film eller andra kreativa lösningar som beskriver resultaten uppmuntras detta. Bifoga i sådana fall materialet samt eventuella broschyrer, rapporter, tidningsartiklar etc. som ni anser vara relevanta.

Slutrapporten ska minst innehålla följande:

Sammendrag/Sammanfattning

En sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten på max en A4 side. Sammendraget skal utformes slik at en leser, uten kjennskap til prosjektet, kan få en god forståelse av hva som er gjort og hvorfor og hvordan prosjektet er gjennomført. Prosjektet skal i tillegg oversette sammendraget til engelsk.

Bakgrunn

Hvorfor har prosjektet oppstått? Hvem har etterspurt prosjektet? Hva var problemet/årsaken til søknaden?

Mål, resultat och förväntade effekter

Detta är den viktigaste punkten i er redovisning og tar utgangspunkt i prosjektplanen og beslutet om EU-IR-finansiering. Var noggrann, men formulera er kortfattat.

Her redegjøres det for prosjektets viktigste resultater i forhold til fastlagte prosjektmål. Beskriv prosjektets resultat og om målene er nådd. Har ni fått andra resultat än det ni tänkte er från början? Beskriv också hvordan prosjektets resultater bidrar til å oppfylle aktuellt insatsområdes specifika mål samt programmets övergripande syfte och mål. Har prosjektet allerede fått noen effekter og hvilke effekter forventes å komme? Avvik i forhold til beslut/tilsagn og årsak til avvik skal beskrives, forklares og kommenteres.

Försök att vara så konkret som möjligt.

Prosjektorganisasjon

Beskriv hvordan prosjektorganisasjonen og samarbeidet i det grenseoverskridende prosjektpartnerskapet har fungert og hvordan ansvarsfordelingen har vært mellom prosjektets partnere.

Indikatorer

För att mäta en del av Interreg-programmets effekter har ett antal aktivitetsindikatorer fastställts. För varje enskilt projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. Redogör målvärdet och faktiskt utfall av era indikatorer, gärna i en tabell, samt kommentera utfallet av indikatorerna i löpande text.

Grenseoverskridende merverdi

Beskriv under vilket/vilka gränsöverskridande mervärde/n projektet har arbetat med och vad som har uppnåtts. De gränsregionala mervärdena är:

  • Gränsen som resurs

Projekt som ser likheter eller skillnader över gränsen som en nödvändig resurs för att skapa resultat och gemensamt lärande, exempelvis kunskap, forskning, experter etc.

  • Utnyttjande av kritisk massa

Projekt som använder potentialen att arbeta över gränsen som en förutsättning för att skapa resultat, exempelvis större underlag av företag, studenter, turister, etc.

  • Överbryggande av gränshinder

Juridiska, administrativa, fysiska eller upplevda gränshinder

Redovisa även erfarenheter från sättet att bedriva projektet i en gränsregional miljö. Redovisa vad som varit bra eller dåligt i projektet och vad man kan dra nytta av/eller förbättra i kommande projekt.

De horisontella kriterierna

Beskriv hur projektet har arbetat med att integrera de horisontella kriterierna hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet i projektverksamheten. Hur har kriterierna använts som verktyg för att bidra till projektets mål och resultat?

Informasjon og kommunikasjon

Beskriv hvordan prosjektet har fulgt opp informasjon og kommunikasjon i prosjektet (hjemmeside, nyhetsoppslag, skilting, trykksaker, annonser, sosiale media, foredrag etc.)

Beskriv särskilt hur allmänhet och andra har fått kännedom om projektets verksamhet och resultat

samt hur det framgått att projektet fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Forankring av prosjektets resultat og effekter

Beskriv de åtgärder som vidtagits för att projektet ska kunna övergå i befintlig verksamhet efter projekttiden, hur projektets erfarenheter och resultat har implementerats i organisationens reguljära verksamhet, men även i förhållande till projektets övriga målgrupper. Beskriv hur projektet har lett till ett vidare samarbete efter projektets avslut och vad det består av.

Redogör om och hur projektet samarbetat med andra Interreg-projekt och/eller andra EU- finansierade projekt.

Aktiviteter og økonomi

Her skal tiltak som er beskrevet i tilsagn/beslut beskrives. Angi om det er noen planlagte aktiviteter som ikke ble gjennomført eller om det finnes andre avvik fra innholdet samt hva dette har betydd for prosjektets økonomi.

Redovisa även hur stor andel av projektet som lagts på respektive verksamhet/aktivitet.

Forslag og ideer

Redegjør for spørsmål eller forslag til nye prosjekt som har dukket opp underveis i prosjekttiden. Her finnes det også muligheter for å komme med spørsmål, forslag eller ideer som prosjektet vil sende videre til programmets gjennomføringsorganisasjon eller til andre pågående eller kommende Interregprosjekt.

Frågor?

Mer information om slutrapportering, resultat, effekter, ekonomiredovisning etc. finns i vår projekthandbok. Vi på sekretariaten hjälper gärna till och svarar på frågor och funderingar kring projektinnehåll, och förvaltande myndighet kring den ekonomiska rapporteringen. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.