Tillgängligt stöd per 20 oktober 2020

Tillgängligt stöd per 20 oktober 2020

Interreg Sverige-Norge har sedan den 14 maj 2020 löpande ansökningsförfarande. Tre nya projekt har nyligen beviljats:
Mid Nordic Female Film Network, ReWork Åre Inderøy och Foam Fiber. Fler och fler projekt inom programmet avslutas också, och du kan läsa mer om dem i vår projektbank. Vartefter projekten avslutas, kan tillgänglig summa stödmedel per insatsområde ändras.

Sekretariatet vill därför informera om aktuellt läge för tillgängliga stödmedel.

 

 

Tillgängligt stöd

Sammantaget innebär budgetläget på svensk och norsk sida att man kan söka projekt inom alla insatsområden och att det framför allt är norska IR-midler som begränsar utrymmet för att genomföra nya projekt. (Se vidare under rubriken Andra finansieringsmöjligheter än norska IR-midler).

EU-kommissionen har tagit fram det så kallade investeringsinitiativet mot coronaeffekter vilket innebär att Interreg Sverige-Norge kan göra mindre budgetändringar mellan insatsområdena på svensk sida. Är du intresserad av att söka ett projekt inom ett insatsområde där det finns inga eller lite medel så hör av dig till sekretariatet för att diskutera finansieringsmöjligheterna.

Tillgängliga medel i respektive insatsområde på svensk sida ser per den 20 oktober 2020 ut enligt nedan.

• Innovativa miljöer                      282 526 EUR
• Små & medelstora företag       444 214 EUR
• Natur- och kulturarv                              0 EUR
• Hållbara transporter                  384 502 EUR
• Sysselsättning                          1 644 189 EUR

På norsk sida är budgeten fördelad per delområde. Per den 21 oktober 2020 ser tillgängligt stöd ut enligt nedan.

• Nordens Gröna Bälte: ca 900 000 NOK tillgängliga medel.
• Inre Skandinavien: ca 3,1 miljoner NOK tillgängliga medel.
• Gränslöst Samarbete: inga tillgängliga medel.

När kan ni ansöka om stöd?

Från och med 14 maj 2020 tar Interreg Sverige-Norge emot ansökningar både för huvudprojekt och förstudier löpande.

Om ni är intresserade av att ansöka rekommenderar vi att ni tar kontakt med sekretariatet i aktuellt delområde i ett tidigt skede, redan i planeringsfasen av er ansökan.

Programmet kommer hantera ansökningar kontinuerligt och gå igenom dem utifrån programmets uppsatta kriterier och bedömningsgrunder. Precis som tidigare kan ni komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information.

Beslutsfattande kommer göras löpande av programmets kommittéer.

Andra finansieringsmöjligheter än norska IR-midler

I delområdena Inre Skandinavien och Nordens Gröna Bälte finns det begränsat med norska IR-midler att söka om, och i Gränslöst Samarbete finns det inga tillgängliga IR-medel.

Från och med 14 maj 2020 måste inte norsk sida av projektet finansieras med IR-midler. Vi godkänner att projekt och förstudier på norsk sida finansieras med andra medel än IR-midler, delvis eller helt och hållet.

Detta innebär att norsk projektägare kan ordna annan finansiering än IR-midler, bestående av till exempel:

• kontantfinansiering i form av arbetstid eller kontanter hos projektägaren
• fylkeskommunala medel
• kommunala medel
• andra statliga medel etc.

Även om budgeten på norsk sida inte består av IR-midler kommer projektet/förstudien hanteras som vanligt inom Interreg Sverige-Norge, eftersom svensk projektägare fortsatt söker EU-medel. Detta innebär:
• Projektet måste ha ett gränsöverskridande mervärde och bidra till programmets mål.
• På norsk sida görs ansökan i regionalforvaltning.no. På svensk sida görs ansökan i www.minansokan.se.
• Om projektet eller förstudien beviljas ska hela projektets verksamhet (svensk och norsk sida) rapporteras in till det svenska och norska sekretariatet genom respektive ansökningssystem.
• Svenska och norska sekretariatet följer upp projektet/förstudien precis som tidigare.

Hur lång kan projekttiden vara?

Sista slutdatum för ett projekt eller förstudie är den 30 september 2022. Startdatum för ett projekt kan vara tidigast det datum då ansökan skickas in på svensk och norsk sida. Projektet måste starta senast 6 månader efter att ansökan skickas in. Observera att om ni väljer ett startdatum innan beslut om stöd tas startar ni projektet på egen risk.

En förstudie kan pågå max. 12 månader.

Sista datum för Interreg Sverige-Norge att bevilja nya projekt eller förstudier är den 31 december 2021.

Vad händer om fler projekt söker stöd och det inte finns tillräckligt för alla?

Då kommer programmets övervakningskommitté att prioritera vilka projekt som ska få stöd. Övervakningskommittén består av medlemmar från hela programgeografin.