Interreg Sverige-Norge stöttar tre nya projekt

Interreg Sverige-Norge stöttar tre nya projekt

Projekten Foam Fiber, Mid Nordic Female Film Network och Rework Åre Inderøy är projekt som bidrar till ett starkt samarbete mellan Sverige och Norge. Dessa tre projekt har alla fokus på att utveckla nyskapande idéer, även om man arbetar inom vitt skilda branscher.

Projekten prioriterades av styrkommittén för Nordens Gröna Bälte 19 oktober 2020.

Totalt har 1 945 180 euro beviljats till projekten i gränsregionerna i Västernorrland, Jämtland och Trøndelag. Stödet består av 582 082 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 317 929 euro norska statliga IR-midler.

Foam Fiber

Delområde: Nordens Gröna Bälte

FoamFiber är en vidareutveckling av det tidigare interregprojektet PlastiCel där ett fint samarbete över gränserna gav upphov till så intressanta resultat att samma kärngrupp nu vill arbeta vidare och förfina dessa. Syftet med det nya projektet är att bygga vidare på de resultat inom skumformning, dvs vidareutveckla tekniken för att producera cellulosabaserade lättviktiga och porösa material som kan ersätta material baserade på fossila resurser inom främst förpackningsindustrin men även andra applikationer.

Målet är att designa, optimera och producera ett grönt alternativ som på sikt ska kunna konkurrera och ta marknadsandelar från material som är baserade på plast som är en ändlig resurs men också ett stort miljöproblem. Värdekedjan för plastförpackningsindustrin idag är i stort sett linjär där uttag från jordens ändliga resurser sker med en hög hastighet och denna acceleration spås öka, inte minst nu i pandemitider har e-handeln tagit ännu ett större kliv framåt

Projektägare är More Research Örnsköldsvik och RISE Papir- og Fiberinstituttet.

Den totala budgeten är 778 820 euro, varav 264 410 euro är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 125 000 euro är norska IR-midler. Projektperioden är två år.

Kontaktpersoner är Sara Wallstén och Ellinor Bævre Heggset.
E-post:  sara.wallsten@more.se, ellinor.heggset@rise-pfi.no
Telefon: +46 72 2263438, +47 41540253

Mid Nordic Female Film Network

Delområde: Nordens Gröna Bälte

Mid Nordic Female film Network ska öka arbetsflödet mellan filmare över nationsgränsen i regionerna Västernorrland, Jämtland och Trøndelag. Projektet ska även stärka det kvinnliga filmskapandet och bidra till en mer jämställd filmbransch.

Målet är ett bestående nätverk som fungerar som ett nav för filmverksamma i den gemensamma filmregionen.

Primär målgrupp är kvinnliga filmskapare/filmarbetare i Jämtland, Trøndelag och Västernorrland. Sekundär målgrupp är unga filmtalanger oavsett kön.

Projektägare är Scenkonst i Västernorrland och Mittnorsk Filmsenter. Den totala budgeten är 457 262 euro, varav 132 382 euro är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 96 250 euro är norska IR-midler. Projektperioden är två år.

Kontaktpersoner är Marie Nilsson och Elin Kristensen
E-post: marie.nilsson@filmvasternorrland.se, elin@midtnorskfilm.no
Telefon: +46 70 3127379, +47 902 49 124

 

ReWork Åre Inderøy

Delområde: Nordens Gröna Bälte

Projektet ReWork handlar om arbetsinkludering och sysselsättningsmöjligheter genom utveckling av nya produkter och tjänster inom återbruk.

Målet är att genom utbildning och kompetenshöjning hos målgruppen öka möjligheterna till arbete samtidigt som projektet utvecklar regionens hållbarhetsarbete. ReWork har som mål att främja en hållbar utveckling för regionen genom minskat socialt utanförskap, minskad klimatpåverkan samt genom kompetenshöjning öka möjligheterna till kunnig arbetskraft för lokala näringslivet.

Genom att utveckla återbruksverksamheterna i regionen till att inkludera fler tjänster och produkter tillgängliggörs dessa för en större marknad samtidigt som fler deltagare kan sysselsättas och samtidigt utvecklas för att på sikt kunna tillhandahålla denna nya kunskap på nya arbetsplatser.

Projektägare är Åre kommun och VIDU AS.

Den totala budgeten är 709 098 euro, varav 185 290 euro är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 96 679 euro är norska IR-midler. Projektperioden är två år.

Kontaktpersoner är Anna Bylund och Anne Kathrine Oxaal.
E-post: anna.bylund@are.se, anne.kathrine@vidu.no
Telefon: +46 72 2263438, +47 41540253