Tillgängligt stöd september 2021

Tillgängligt stöd september 2021

Interreg Sverige-Norge har sedan den 14 maj 2020 löpande ansökningsförfarande. Därefter har flera nya projekt beviljats. Fler och fler projekt inom programmet avslutas också, och du kan läsa mer om dem i vår projektbank. Vartefter projekten avslutas, kan tillgänglig summa stödmedel per insatsområde ändras. Sekretariatet vill därför informera om aktuellt läge för tillgängliga stödmedel.

Tillgängligt stöd

Sammantaget innebär budgetläget på svensk och norsk sida att man kan söka projekt inom samtliga insatsområden och att det framför allt är norska IR-midler som begränsar utrymmet för att genomföra nya projekt. (Se vidare under rubriken Andra finansieringsmöjligheter än norska IR-midler).

Är du intresserad av att söka ett projekt inom ett insatsområde där det finns inga eller lite medel så hör av dig till sekretariatet för att diskutera finansieringsmöjligheterna.

Tillgängliga medel i respektive insatsområde på svensk sida per den 23 september 2021:

• Innovativa miljöer                        54 493 EUR
• Små & medelstora företag       256 962 EUR
• Natur- och kulturarv                    18 306 EUR
• Hållbara transporter                 573 658 EUR
• Sysselsättning                          1 644 189 EUR

På norsk sida är budgeten fördelad per delområde. Tillgängligt stöd per den 23 september 2021:

• Nordens Gröna Bälte: ca 300 000 NOK
• Inre Skandinavien: 1 200 000 NOK
• Gränslöst Samarbete: ca 623 000 NOK

Sista datum för ansökan om stöd 1 december 2021

Om ni är intresserade av att ansöka om en förstudie rekommenderar vi att ni tar kontakt med sekretariatet i aktuellt delområde i ett tidigt skede, redan i planeringsfasen av er ansökan.

Programmet kommer att hantera ansökningar kontinuerligt och gå igenom dem utifrån programmets uppsatta kriterier och bedömningsgrunder. Precis som tidigare kan ni komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information.

Beslut kommer att fattas löpande.

Andra finansieringsmöjligheter än norska IR-midler

I delområdena Nordens Gröna Bälte, Gränslöst Samarbete och Inre Skandinavien finns det begränsat med norska IR-midler att söka.

Från och med 14 maj 2020 måste inte norsk sida av projektet finansieras med IR-midler. Vi godkänner att projekt och förstudier på norsk sida finansieras med andra medel än IR-midler, delvis eller helt och hållet.

Detta innebär att norsk projektägare kan ordna annan finansiering än IR-midler, bestående av till exempel:

• kontantfinansiering i form av arbetstid eller kontanter hos projektägaren
• fylkeskommunala medel
• kommunala medel
• andra statliga medel etc.

Även om budgeten på norsk sida inte består av IR-midler kommer projektet/förstudien hanteras som vanligt inom Interreg Sverige-Norge, eftersom svensk projektägare fortsatt söker EU-medel. Detta innebär:
• Projektet måste ha ett gränsöverskridande mervärde och bidra till programmets mål.
• På norsk sida görs ansökan i regionalforvaltning.no. På svensk sida görs ansökan i www.minansokan.se.
• Om projektet eller förstudien beviljas ska hela projektets verksamhet (svensk och norsk sida) rapporteras in till det svenska och norska sekretariatet genom respektive ansökningssystem.
• Svenska och norska sekretariatet följer upp projektet/förstudien precis som tidigare.

Sista slutdatum för projekt och förstudier är 30 september 2022

Startdatum för ett projekt kan vara tidigast det datum då ansökan skickas in på svensk och norsk sida. Ansökan ska skickas in samtidigt på svensk och norsk sida. Projektet måste starta senast 6 månader efter att ansökan skickas in. Observera att om ni väljer ett startdatum innan beslut om stöd tas startar ni projektet på egen risk.

En förstudie kan pågå som längst i 12 månader, men notera att alla projekt och förstudier ska vara avslutade den 30 september 2022.