Tio projekt får dela på 7,5 miljoner EURO efter senaste utlysningen

Tio projekt får dela på 7,5 miljoner EURO efter senaste utlysningen

Delområdesöverskridande projekt

Gränsmöjligheter- en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den norsk-svenska gränsen

Insatsområde Små och medelstora företag

Nu ska det bli enklare för företagen att göra affärer över den svensk- norska gränsen. Det är målet med projektet Gränsmöjligheter som sätter små och medelstora företags utvecklingsmöjligheter i centrum.

Projektet har företag som målgrupp och ska bland annat arbeta med att samordna gränshinders- och informationsarbetet längs gränsen. Syftet är också att förbättra samverkan mellan informationstjänster, gränskommittéer, samt andra myndigheter och näringslivsorganisationer för att öka servicen till företag som vill göra affärer med sitt grannland.

Projektägare är Länsstyrelsen i Värmlands län och Hedmarks fylkeskommune. Den totala budgeten är 1 396 816 € varav 450 878 € är EU-stöd och  156 250 € är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Katarina Nordmark.

E-post: katarina.nordmark@lansstyrelsen.se

Telefon: +4610-2247394

 

Unionsleden från Moss till Karlstad

Insatsområde Natur och Kulturarv

Unionsleden kommer att bli en 250 km lång cykelled för rekreation och turism. Som röd tråd används Unionstiden. Fokus kommer även att finnas på annan kultur och natur. Målet är att öka regionens attraktivitet och som en effekt av det öka det lokala turismföretagandet.

I projektet utvecklar man leden rent fysiskt med skyltning och annan infrastruktur. Man kommer också att bygga man upp samarbetet mellan de lokala företagen och öka kunskapen om leden till allmänheten.

Projektägare är Årjängs kommun och Grensekomiteen Värmland-Østfold. Den totala budgeten är 782 250 EUR, varav 245 000 EUR är EU-medel och 135 000 EUR är norska IR-midler.

Kontaktperson för både Sverige och Norge är: Alf S. Johansen, +47 91337013, alf@varmost.net

 

 

 

 

Delområde Gränslöst samarbete

FRAMFOR-framgångsrika företag i gränsregionen

Insatsområde Små och medelstora företag

Konkurrenskraften för små och medelstora företag i gränsregionen Fyrbodal-Østfold ska öka

– det är målsättningen med projektet FRAMFOR. I projektet kommer företag, forskare och studenter från högskolor samt kommuner att samverka och tillsammans ta fram modeller som hjälper företagen att bli mer framgångsrika och stärka sin konkurrenskraft.

Projektägare är Högskolan Väst och Høgskolan i Østfold. Den totala budgeten är 2 385 630 EUR varav 767 571 EUR är EU-stöd och 425 239 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Anders Eklann.

E-post: anders.eklann@hv.se

Telefon: +46520-22 35 63

 

StarCap – Start Up Capital

Insatsområde Små och medelstora företag

För att entreprenörer ska våga satsa på egenföretagande och innovativa idéer behövs riskkapital. Projektet StarCap ska hjälpa företagare i uppstartsskedet att locka till sig riskkapital genom att koppla samman potentiella investerare och venturefonder med inkubator-och acceleratorprogram i Trollhättan och Fredrikstad.

Projektägare är Innovatum ab och Fredrikstads kommune. Den totala budgeten är 1 074 013 EUR varav 349 507 EUR är EU-stöd och 187 500 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Lennart Walldén.

E-post: lennart.wallden@innovatum.se

Telefon: +46705-43 22 88

 

 

Delområde Nordens Gröna Bälte

Biologiskt kulturarv som bærekraftig verdiskaper

Insatsområde natur-och kulturarv

Projektets mål är att ta fram goda exempel till fäbodbrukare på hur de lokala naturresurserna och det biologiska kulturarvet kan användas som en resurs för att skapa ett mervärde när det gäller såväl försäljning av mat-och turistprodukter. Att öka kunskapen om det biologiska kulturarvet och att stärka nätverken mellan fäbodbrukare över den svensk-norska gränsen är också en viktig del i projektet.

Projektägare är Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet och NIBIO, avdelning kulturlandskap och biomangfold. Den totala budgeten är 612 557 EUR varav 176 134 EUR är EU-stöd och 95 144 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Håkan Tunon.

E-post: hakan.tunon@slu.se

Telefon: +4618-672164

 

Felles Fjellrev II

Insatsområde natur-och kulturarv

Med hjälp av projektet Felles fjällräv II ska fjällrävsstammen stärkas i en större del av det gemensamma norsk-svenska fjällområdet samtidigt som människors medvetande om den arktiska räven ska öka. Projektmålet ska nås genom konkreta stödåtgärder riktade mot fjällräven samt med ökad information och tillgängliggörande av fjällräven genom anpassade turismsatsningar.

Projektägare är Länsstyrelsen Jämtlands län och Miljødirektoratet . Den totala budgeten är 4 375 848 EUR varav 1 103 494 EUR är EU-stöd och 594 189 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 4 år.

Kontaktperson är Ruona Burman.

E-post: Ruona.Burman@lansstyrelsen.se

Telefon: +4610-2253323

 

VälTel- Mixed Zone för välfärdsteknologiske testlabs

Insatsområde Innovativa miljöer

I välfärdsteknologiprojektet VälTel är syftet att skapa en innovationsarena över gränserna där kommuner i samarbete med näringslivet ska bidra till att lösa specifika utmaningar inom området hälsa, vård och omvårdnad i Trøndelag och Jämtland Härjedalen, lösningar som senare kan överföras till andra kommuner och enheter.

Projektägare är Region Jämtland Härjedalen och Helse Nord-Trøndelag HF. Den totala budgeten är 2 998 596 EUR varav 938 204 EUR är EU-stöd och 459 375 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Marie Sherman.

E-post: marie.holm.sherman@regionjh.se

Telefon: +46 707450408

 

Tjänsteinnovation genom utveckling av bättre samhandling mellan tjänster och brukare

Insatsområde Innovativa miljöer

Utgångspunkten för projektet är ett ökande behov av hjälp och stöd till personer med drogproblematik och psykisk ohälsa, där nya metoder och lösningar behövs. Med hjälp av brukarstyrda innovationsarenor, där brukare kan delge sina erfarenheter och önskemål, ska nya och förbättrade tjänster tas fram.

Projektägare är Östersunds kommun och TISIP. Den totala budgeten är 1 308 896 EUR varav 425 385 EUR är EU-stöd och 229 063 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktperson är Annelie Bengtsson.

E-post: annelie.bengtsson@ostersund.se

Telefon: +4670-6888175

 

 

Delområde Inre Skandinavien

Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker

Insatsområde natur-och kulturarv

Projektet syftar till att skapa en gemensam grund för förvaltningen av Fulufjällets nationalpark. Parken har hittills fungerat som två separata parker. Nu ska man samordna parkens information och skyltning samt ta fram en strategi för besöksnäringen.

Projektägare är Länsstyrelsen i Dalarna och Fylkesmannen i Hedmark. Den totala budgeten är 875 910 EUR varav 263 377 EUR är EU-stöd och 137 831 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 31 månader.

Kontaktperson Sverige är: Agneta Arnesson Westerdahl, +46 10225 03 15, agneta.arnesson-westerdahl@lansstyrelsen.se Kontaktperson Norge är: Henriette Bøe Kildahl, +47 62 55 11 87, fmhehobk@fylkesmannen.no

 

The HUB of entrepreneurship

Insatsområde Små och medelstora företag

Projektets mål är att öka etableringsfrekvensen genom att stimulera fler människor att vilja bli entreprenörer.

Man kommer att utveckla och sprida en ny Svensk/Norsk metod där man använder sig av kreativa processer och människors olikheter för att skapa innovativa idéer som leder till tillväxtföretag. Metoden går ut på att man blandar grupper bestående av kvinnor, ungdomar och personer med utomnordisk bakgrund, för att skapa kreativitet och öka intresset för entreprenörskap.

Projektägare är Falun Borlänge regionen AB och Hamarregionen Utvikling. Total budget är 752 811 EUR, varav 284 411 EUR är EU-stöd och 92 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år

Kontaktperson Sverige är: Karin Andersson,+46 24324 80 51, karin.andersson@fbregionen.se Kontaktperson Norge är: Ellen Krageberg, +47 91142611, ellen@hamarregionen.net

 

Fakta om Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Programmets ambition är att via gränsöverskridande samarbete hantera gemensamma identifierade utmaningar i gränsregionen och att utnyttja den vilande potentialen, bland annat genom att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att bidra till att koppla samman regioner över gränsen.

Insatsområden

Insatsområden är tematiska mål som projekten söker stöd inom. I programperioden 2014-2020 är insatsområdena följande:

Innovativa miljöer

Stöder projekt som ökar organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga.

Små och medelstora företag

Stöder projekt som ökar konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom området samt projekt som ökar etableringsfrekvensen i programområdet.

Natur och kulturarv

Stöder projekt som ökar tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus.

Hållbara transporter

Stöder projekt som syftar till att skapa ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik och öka den gränsöverskridande rörligheten med inriktning mot koldioxidsnåla transportsystem.

Sysselsättning

Stöder projekt som ökar den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden.

Delområden

Delområden är de geografiska områden i programmet med en egen styrkommitté. Programområdet är indelat i tre delområden. Ett projekt kan bedrivas inom ett eller flera av dessa delområden:

Nordens Gröna Bälte

Består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige samt Nord- och Sør-Trøndelag fylke i Norge.

Inre Skandinavien

Består av Värmlands och Dalarnas län i Sverige.
I Norge ingår Hedmark, delar av Østfold och delar av Akershus fylke.

Gränslöst Samarbete

Består av delar av Västra Götalands län i Sverige samt Østfold och delar av Akershus fylke i Norge.