Två nya projekt stöttas i Inre Skandinavien

Två nya projekt stöttas i Inre Skandinavien

Två nya gränsöverskridande projekt får stöd av Interreg Sverige-Norge. Det står klart efter prioritering av programmets övervakningskommitté.

– Det är två spännande projekt som gynnar gränsregionen. GRENSEVILT 2 kommer bidra till ökad samordning av viltförvaltningen och BIOKUMA stärker både alternativa matproducenter och våra gemensamma natur- och kulturminnen, säger Annica Westerlund, programchef för Interreg Sverige-Norge.

Totalt har cirka 370 000 euro beviljats till projekten i gränsregionerna i Värmland, Dalarna och Innlandet. Stödet består av cirka 250 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 120 000 euro norska statliga IR-midler.

GRENSEVILT 2 – Förvaltningssamarbete och effekter av av vindkraft

Det övergripande målet med projekt GRENSEVILT 2 är att öka samordningen av älgförvaltningen tvärs över gränsen och förstå effekten av utbyggnad av vindkraft på Inre Skandinaviens natur- och kulturarv.

Detta görs genom att sammanställa förvaltningsrelevant kunskap i en gemensam portal, diskutera olika möjligheter för gränsöverskridande älgförvaltning med svensk och norsk förvaltning och intresseorganisationer, skapa bestående nätverk för gränsöverskridande adaptiv förvaltning, samt att studera effekten av vindkraft på älg, varg och järv samt påverkan på älgjakten.

I tillägg till detta förvaltningsrelaterade kunskapsunderlag ingår ett omfattande nätverks- och kommunikationsarbete med ett stort antal berörda aktörer från lokal till internationell nivå.

Projektägare är Sveriges lantbruksuniversitet och Høgskolen i Innlandet. Den totala budgeten är 702 657 euro, varav 147 947 euro är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 79 375 euro är norska IR-midler. Projektperioden är två år.

Kontaktpersoner är Camilla Wikenros och Barbara Zimmerman.

E-post: camilla.wikenros@slu.se, barbara.zimmerman@inn.no

Telefon: +46 581 69 73 44, +47 47 31 51 30

BIOKUMA – Biokulturellt arv och alternativ matproduktion

Begreppet biokulturellt arv inkluderar materiellt och immateriellt kulturarv och biologiskt kulturarv, flera uttryck för biologisk mångfald, ortsnamn, historiska byggnader, traditioner med mera. Det biokulturella arvet, nämligen natur- och kulturminnen som skapas i synergi med varandra, löper idag ökad risk att utarmas, reduceras och skadas till följd av avfolkning av landsbygden, och mer storskaliga/industriella produktionsformer inom jord- och skogsbruk.

Projektet BIOKUMA vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur och i vilken grad alternativa driftsformer i jordbruket tar tillvara och vidareför biokulturellt arv. Detta ska göras genom att studera hur alternativ matproduktion fungerar i praktiken, med hänsyn till förvaltning av biokulturellt arv, och genom att utarbeta rekommendationer för arbetsmetoder och processer som gynnar det biokulturella arvet.

Eftersom förhållandena för reproduktion av biokulturellt arv och alternativ matproduktion skiljer sig mellan Norge och Sverige ska projektet även undersöka om, och i så fall hur, positiva erfarenheter på ömse sidor gränsen kan bli gränsöverskridande.

Projektägare är Karlstads universitet och Norsk institutt for kulturminneforskning. Den totala budgeten är 292 606 euro, varav 100 840 euro är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 39 838 euro är norska IR-midler. Projektperioden är två år.

Kontaktpersoner är Eva Svensson och Hilde Amundsen.

E-post: eva.svensson@kau.se, hilde.amundsen@niku.no

Telefon: +46 54 700 15 58, +47 97 00 22 44