Vi Bi-drar till framtiden!

Vi Bi-drar till framtiden!
Den 20 maj är internationella Bi-dagen.
Antalet pollinerande insekter har minskat drastiskt på många håll i världen under de senaste åren. Detta är förödande för reproduktionen av djur- och växtlivet.
Interreg Sverige-Norge bi-drar 😉 till att öka kunskapen om bins viktiga roll som pollinatörer i naturen genom projektet BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster.
Läs mer om projektets arbete på Nordens Ark:s hemsida.