Stöd till nya projekt i Västra Götaland och Østfold

Stöd till nya projekt i Västra Götaland och Østfold

910 000 euro till svensk-norska utvecklingsprojekt

Styrkommittén för delområde Gränslöst Samarbete inom Interreg Sverige-Norge har beviljat drygt 900 000 euro till två utvecklingsprojekt i gränsregionerna i Västra Götaland och Østfold.

Pengarna utgörs av drygt 700 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och cirka 210 000 euro från norska statliga IR-midler.

RIS – Rural Innovation Stimulation

Delområde: Gränslöst samarbete

Huvudsyftet är att öka konkurrenskraften hos start-ups och nystartade företag utanför storstäderna.
Genom att samarbeta över gränsen stärker man kompetensen och får fler företag och investerare att arbeta med i projektet.

Projektet ska skapa en anpassad investeringsmodell för att startups i tidiga faser ska kunna få tillgång till kapitaltillskott där en grupp av investerare går in med en liten summa till en hög risk. Utanför storstadsområden saknas det medel för investeringar på ett väldigt tidigt stadium.

Man kommer också att utveckla en modell som gör etablerade, medelstora regionala företag mer involverade i nystartade företag. Avsikten är att samverkan ska leda till ömsesidig nytta för båda parter.

Upprinnelsen till projektet är de slutsatser som man har dragit från det nyss avslutade projektet StarCap, som drevs av samma aktörer.

Projektägare är Innovatum och Blender Collective. Den totala budgeten är 1 399 500 EUR, varav 537 250 EUR är EU-stöd och 125 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är två år och
sex månader.

Kontaktpersoner är Jesper Strömqvist och Kjetil Haugbro
E-post: jesper.stromqvist@innovatum.se, kjetil@blenderco.no
Telefon: +46 520-28 93 52, + 47 981 36 616

 

Unga Möjligheter

Delområde: Gränslöst Samarbete

Organisationerna Ung Företagsamhet i Fyrbodal och Ungt Entreprenørskap i Østfold kommer att samarbeta för att utveckla och stärka den verksamhet man bedriver i skolorna för att öka ungas intresse för att driva egna företag.
Man har inspirerats av ett annat projekt i Interreg Sverige-Norge, Projekt FRAMFOR, som nyligen har avslutats. Detta projekt resulterade i en rapport som specificerade ett antal intressanta framgångsfaktorer. Dessa framgångsfaktorer vill Ung Företagsssamhet och Ungt Entreprenörskap sprida vidare till ungdomar på gymnasiet.

Målet med projektet är att fler företag ska vara involverade i verksamheterna på båda sidor gränsen. Förutom att eleverna lär sig mer om hur företagen drivs, räknar man också med att fler företag ska få det lättare att rekrytera i framtiden.

Projektägare är Ung Företagsamhet i Fyrbodal och Ungt Entreprenørskap i Østfold. Den totala budgeten är 506 926 EUR, varav 162 099 EUR är EU-stöd och 87 500 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är två år och sex månader.

Kontaktpersoner är Josefin Ljungqvist och Christer Engström
E-post: josefin.ljungqvist@ungforetagsamhet.se, christer.engstrom@ue.no
Telefon: +46 735 302411, +47 9155646.