Felles Fjellrev II – ett gränsöverskridande projekt för att rädda fjällräven

Felles Fjellrev II – ett gränsöverskridande projekt för att rädda fjällräven

Projekt Felles Fjellrev II har uppnått den enskilt viktigaste målsättningen: att stärka fjällrävsstammen i projektområdet genom direkta stödåtgärder. Projektet har därmed bidragit till det övergripande och långsiktiga målet: att stärka fjällrävspopulationen så fjällräven i framtiden ska kunna leva vidare med bara begränsade stödåtgärder, eller än bättre: helt utan människans hjälp.

Arbetet för att rädda fjällräven har bedrivits i tre huvudsakliga insatsområden.

 

 

Foto: Lars Liljemark, Länsstyrelsen Jämtlands län

Konkreta stödåtgärder
Stödutfodring av fjällrävar vid aktiva fjällrävslyor är värdefullt för att fjällrävarna, även under dåliga lämmelår, ska stanna vid sina lyor på fjället. Då kan de snabbt svara på nästa lämmeltopp med att föda fram nya valpkullar. Stödutfodringen bidrar till bättre överlevnad för både vuxna djur och valpar.

Konkurrerande rödrävar har avlivats, nära fjällrävslyor och i värdefulla fjällrävsområden.

Forskning och inventering
Forskning har bedrivits – till nytta för framtida förvaltning av våra fjällrävar. Genom flera forskningsprojekt, i samarbete mellan forskare i Norge och Sverige, har kunskaperna om fjällräven och dess liv ökat markant.

Projektet har också genomfört årlig övervakning / inventering av fjällräv, för att klargöra antalet födda valpkullar. I samband med dessa arbeten har man tagit ett stort antal vävnadsprover och samlat spillning för DNA-analyser. Resultaten av analyserna har sedan använts för att studera släktskap, in- och utvandring av fjällräv, åldersstrukturer och annat som ger värdefulla kunskaper för framtida förvaltning.

Kommunikation och information
Projektets arbete för att ta fram nya informationsprodukter har varit omfattande. Projektet har producerat; en ny reviderad informationsbroschyr; en ny kortfilm ”Storm & Tinde II”; ännu en barnbok ”Lämlar – fjällens bultande hjärtan” och en uppdaterad version av den infokiosk som togs fram i ett tidigare projekt.

Projektet har också producerat ett nätbaserat utbildningspaket för skolor, ”Fjellrev i sekken” / ”Fjällräv i ryggan”, som ligger på projektets hemsida.

Under Felles Fjellrev II har projektet dessutom lagt mycket fokus på att kommunicera med allmänheten. Hemsidan har uppdaterats, och kompletterats med interaktivt material för barn, och den är nu en fungerande informationssajt.

Projektet har varit mycket aktiva i att kommunicera via sociala media-kanaler – Instagram och Facebook. Man har dessutom genomfört fyra veckolånga informationsturnéer till skolor och allmänhet i kommuner inom projektområdet.

Mer information om projektet och det framgångsrika arbeta med att rädda fjällrävarna finns i slutrapporten.