Attraktiv paketering och förmedling av hållbar fjällkunskap

Attraktiv paketering och förmedling av hållbar fjällkunskap

Projektet Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv har under 2016-2019 arbetat för att skapa en attraktiv paketering och förmedling av fjällkunskap i Gränsfjällen i Nordens Gröna Bälte, med centrum i Sylarna-området. Detta mot bakgrund av att de så kallade fjällnätverken (förvaltande myndigheter, rennäringen, besöksnäringen, serviceföretag, föreningar, entreprenörer, skolor m.fl. på bägge sidor av gränsen som har koppling till gränsfjällen), bedömde att den allmänna kunskapsnivån i dagens urbana samhälle, om förhållandena i fjällmiljö, är så låg att insatser behövdes för att öka förståelsen av de komplexa sammanhang som råder. Det behövdes ökad kunskap om natur- och kulturarv liksom kunskap om förvaltning av djurliv och natur i området. Kunskap om rennäringen och dess förutsättningar. Kunskap om klimatpåverkan och varje individs roll i sammanhanget. Kunskap om exploateringshot. Kunskap om fjällsäkerhet. Men även kunskap om hur vi alla bäst kan njuta av fjällmiljön på ett hållbart sätt.

Barn och unga är prioriterad målgrupp i
fjällskunskapsprojektet. (Foto: Lennart Adsten)

Projektet har bland annat i samarbete med Fjällsäkerhetsrådet tagit fram ett digitalt läromedelsmaterial till högstadiet som handlar om de svenska fjällen och hur en säker fjällvistelse kan planeras och genomföras, oavsett om det är vinter- eller barmarkssäsong. Materialet finns tillgängligt på: www.friluftslivifjallen.se. På Jamtlis öppna förskola testade man ut ett lyckat koncept med fjälltemaveckor för de allra yngsta och deras föräldrar, som nu är implementerat i deras ordinarie verksamhet. Vidare har projektet samarbetat med Åredalens folkhögskola, Svenska Turistföreningen och Trondhjems Turistforening/Den Norske Turistforening om bland annat kurser i fjällkunskap som blandar teori och praktik och bidragit till en temabok om ”kjappe kurser i friluftsliv”. Allt med syftet att sprida fjällkunskap.

Projektet aktiviteter för ökad fjällkunskap har engagerat ca 11 000 personer varav ca 5 000 är barn och unga under 25 år. Utvärderingar av genomförda aktiviteter har visat att ökad fjällkunskap gett en större insikt, säkerhet och upplevelse för den enskilde när hen vistas i fjällmiljön. Via projektet är bedömningen därför att kunskapen definitivt ökat hos målgrupperna, som primärt varit barn och unga samt besökare, vilket innebär bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i gränsfjällen. En stor del av kunskapsspridningen som skapats via projektet fortsätter på egna ben efter projektslut, vilket borgar för att kunskapen ökar även på lång sikt.

Du kan läsa mer om Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv och projektets resultat i slutrapporten.