Från trä till fisk – protein från industrispill blir fiskfoder

Från trä till fisk – protein från industrispill blir fiskfoder

I projektet Bioraff – Mer av trä har RISE Processum och RISE PFI under 2016-2018 samarbetat för att vidareutveckla processer och produkter baserade på trä och industriella restströmmar.

Huvudsyftet med projektet var att ta fram och förädla produkter som ingår i bioraffinaderier, både med utgångspunkt i dagens produktionsanläggningar och i helt nya typer av bioraffinaderier. Utvecklingen av dessa nya produkter kan komma att stärka befintligt näringsliv och även skapa nya företag, allt baserat på skogsråvara.

Projektet innehöll fyra fokusområden. En tyngdpunkt i projektet var proteinframställning från trä till fiskfoder där man samarbetade med hela värdekedjan från skogsindustrin till fiskfodermarknaden. Projektet har utvecklat, utvärderat och analyserat en mikroorganism med minst lika högt proteininnehåll som fiskmjöl. Arbetet har bland annat resulterat i nya partners för projektägarna i Norge som är intresserade av tekniken, och man tror att det inom fyra-fem år kan finnas en produktionsanläggning för proteinframställning från trä till fiskfoder inom Nordens Gröna Bälte.

En annan del handlade om att utveckla koncept för hur en bättre lönsamhet kan uppnås genom samproduktion av biodrivmedel och biokemikalier från lignin (1) och pyrolysolja (2), vilket skulle öka värdet av ett råmaterial som annars ofta slutar som en avfallsström. Projektet har av pyrolysolja tagit fram ett limliknande material. Och till sist har har den miljömässiga, tekniska och praktiska potentialen för torrefierat material (3), så kallad svart pellets, utvärderats. Förbränningsförsök hos Nord Energi i Trøndlag har visat på goda resultat. Detta kan bidra till att fossila bränslen i närvärmecentraler ersätts med lokalt producerat torrifierat material.

Mer om projektet och dess resultat kan du läsa i slutrapporten.

Fakta lignin, pyrolys och torrifiering
(1) Lignin kallas även vedämne och är det som sammankittar fibrerna i trä.
(2) Pyrolys är en process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras ut till en vätska. Genom pyrolys kan grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till t.ex. förnybar bensin och diesel.
(3) Torrefiering är en metod som genom uppvärmning av biobränsle ökar bränslets energitäthet och värmevärde. Den förädlade produkten kan sedan användas som bränsle i exempelvis kraftvärmeverk. Det främsta syftet är att i slutändan minska transportkostnader samt öka effektiviteten på användandet av produkten.