Fokus på fred när Karolinernas fälttåg uppmärksammas

Fokus på fred när Karolinernas fälttåg uppmärksammas

År 1718, som en del i det Stora nordiska kriget (1700–1721), inleddes ett fatalt fälttåg med start i Duved i Jämtland. Karl XII:s karolinska soldater, under ledning av generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldt, skulle inta Trondheim medan kungen själv deltog i striderna i gränstrakterna vid Bohuslän/Østfold. Armfeldts svensk-finska armé hade dåliga förutsättningar från början: man kom iväg sent med för lite proviant, och för nära den kommande vintern. Innan man hade kunnat inleda den slutgiltiga belägringen av Trondheim tvingades man till reträtt när nyheterna om kungens död vid Fredrikshald festning nådde fram i december. Karolinerhären skulle då korsa Sylarnafjällen i gränstrakterna, och gick där rakt in i en svår snöstorm. Omkring 3 700 soldater omkom under färden eller av påföljande sviter. Det var dock inte bara soldaterna som drabbades – krigshärjningarna och dess påföljder slog även hårt mot civilbefolkningen i regionen.

Händelserna har satt en djup prägel på regionen och lever fortfarande i folksjälen hos jämtar och trönder. Det finns därmed ett stort intresse för karolinerhistoria, och sedan 2012 fungerar den ideella föreningen ”Jämt-Trönderska föreningen Armfeldts karoliner” (JTAK) som en koordinerande kraft för olika aktiviteter kring ämnet. Sedan 2015 har man planerat, i samarbete med regionala aktörer och myndigheter i Jämtland och Trøndelag, att det under åren 2018–2019 skulle genomföras ett antal markeringar med anledning av 300-årsminnet av fälttåget. En viktig aspekt i planeringen var att man ville försöka nå nya målgrupper genom att infoga ett barn- och ungdomsperspektiv och sätta fredsaspekten i fokus. Med detta som utgångspunkt formulerade karolinernätverket Interregprojektet ”Fokus fred: 300-årsmarkering av karolinernas fälttåg – vad har vi lärt oss?”, med Stiftelsen Jamtli (länsmuseet i Jämtland) och Trondheims kommun som projektägare. Medfinansiärer på svensk sida har varit Region Jämtland/Härjedalen, Länsstyrelsen i Jämtlands län och JTAK. Naboer AB har deltagit med arbetsinsatser. På norsk sida bestod medfinansieringen av statliga IR-medel samt medel från Trøndelags fylkeskommune.

Projektet har pågått under perioden 15/8 2017 till 31/3 2019. Ett stort antal aktiviteter har genomförts, organiserade dels av projektmedarbetarna själva men också av lokala arrangörer eftersom en viktig del av projektet har varit att stimulera till egna externa initiativ och samarbeten. Arrangemangen har bestått av föredrag, vandringar i karolinernas fotspår, fördjupningsarbeten på skolor, familjedagar med karolinertema, teateruppsättningar, konstutställningar, film- och musikproduktion, iscensättningar av historiska händelser (reenactment) och vårdkasebränning, produktion av foldrar, häften, affischer, en bok, hemsidor med mera. Sammanlagt har 94 programaktiviteter ägt rum, och aktivt involverat över 3 800 personer. Ytterligare omkring 20 200 har varit åskådare, och åtminstone 100 000 personer har nåtts av information om projektets aktiviteter via hemsidor och sociala medier.

Det övergripande huvudsyftet har varit att genom interregionalt samarbete belysa och tillgängliggöra Jämtland och Trøndelags gemensamma kulturhistoria, för att med denna kunskap som bakgrund skapa utrymme för tankar om betydelsen av fred och förståelse. I förlängningen är förhoppningen att ett sådant ökat medvetandegörande ska bidra till regionens attraktionskraft både vad gäller boende/livsmiljö och framtida turism. En fördjupad kunskap om kultur- och naturhistoria lägger också grunden för en mer hållbar utveckling i samklang med materiella och immateriella minnen. Projektet har skapat och/eller förvaltat produkter av både konkret och idémässig art som kommer att leva vidare för att kunna användas i detta framtida arbete.

Mer information om projektet samt slutrapporten går att hitta här: Fokus Fred

Mer information om Armfeldts Karoliner går att hitta här: Armfeldts Karoliner hemsida