Innovationer med trä

Innovationer med trä

Projektet IMTRIS (Innovationer Med Trä i Region Inre Skandinavien) har under 2015-2018 arbetat med förädling av träråvara som är en central resurs för den regionala bioekonomin.

Det övergripande målet för IMTRIS var att med gemensamma gränsöverskridande FoU-insatser bidra till hållbar regional tillväxt i gränsregionen genom att skapa ny kvalitetssäkrad kunskap, göra internationellt framtagen ny kunskap av högsta kvalitet tillgänglig för näringsliv och offentlig sektor i regionen, samt främja omsättning av ny kunskap till produkt- och tjänsteinnovationer.

Projektet har bl.a. uppnått:
• ökat samarbete med regionala och andra företag vilket överför kompetens från forskare till företagsanställda och kunskap om företagens behov och processer från företagsanställda till forskare, vilket stärker den samlade regionala kompetensen vad gäller bruk av trä.
• Gemensamma forskningsansökningar, som gör mer finansiella resurser tillgängliga för FoU-projekt, vilket utgör ett tidigt steg i innovationsprocessen och därmed leder till en varaktigt ökad avkastning på forskning i gränsregionen.
• Forskares deltagande i innovationsstödjande aktiviteter och uppbyggnad av testbäddar innebär ett förbättrat innovationsstöd i regionen vilket i sig gör gränsregionen mer attraktiv för företagsetableringar.
• Samverkan mellan olika forskargrupper ger varaktigt förbättrade förutsättningar i gränsregionen för att praktiskt tillämpa forskningsresultat.
• Internationaliseringen av den regionala innovationsmiljön har stärkts genom etablerandet av internationella kontakter med ledande universitet i andra regioner och skapandet av nya kontakter i samband med internationell spridning av projektets resultat.

Mer om projektet och dess resultat kan du läsa i slutrapporten. I projektet deltog Karlstads universitet, Högskolan Dalarna, OsloMet, Høgskolen Innlandet, NTNU-Gjøvik, OCAD University, Tretorget och Paper Province.