Ny projekthandbok – förenklade redovisningsmodeller från hösten 2019

Ny projekthandbok – förenklade redovisningsmodeller från hösten 2019

Följande två nyheter införs i programmet från och med hösten 2019. Projekthandboken är uppdaterad med nedan information den 19 juni 2019 och motsvarande informations finns även direkt på vår webb.

Förenklad redovisningsmodell – Klumpsumma för förstudier från hösten 2019

Interreg Sverige-Norge har infört en förenklad redovisningsmodell kallad Klumpsumma som ska användas i förstudier från och med hösten 2019. Modellen innebär att EU-stödet betalas ut som en ”klumpsumma” om förstudien uppnår de resultat som fastställs i beslutet om stöd. Modellen Klumpsumma är inte aktuellt för norska parters IR-midler.

Ansökan
Du söker som vanligt i Min Ansökan. Budgeten fylls i med de kostnadsslag som är aktuella.

Beredning
Under beredningen kontrollerar handläggaren bland annat om ansökan är relevant för programmet och att projektets kostnader är stödberättigande. Projektets aktiviteter ska beskrivas tydligt så att handläggaren kan göra en noggrann bedömning av att kostnaderna som anges är rimliga i förhållande till de aktiviteter som ska genomföras och att aktiviteterna är rimliga för att nå målet med projektet. Även om ansökan är fullständigt ifylld kan den behöva kompletteras innehållsmässigt, en handläggare kommunicerar då med projektet.

Beslut
Om förstudien godkänns beviljas EU-stöd i form av en klumpsumma. Klumpsummestödet fastställs i beslutet där också villkor för stödet framgår.

Kontroll och utbetalning
Förstudien ansöker om utbetalning i Min Ansökan utan att behöva styrka kostnaderna. Vid ansökan om utbetalning fylls kostnader i enligt budget så att det sökta beloppet avseende EU-stödet överensstämmer med beviljad klumpsumma. Klumpsumman kommer att betalas ut om resultatet enligt villkoren i beslutet om stöd är uppfyllt, vilket ska redovisas i slutrapporten. Sekretariatet beslutar om villkoren är uppfyllda. Om resultatet inte nås kommer ingen utbetalning att ske. Det är inte möjligt att betala ut delar av stödet.

Ingen kontroll kommer att ske avseende den verkliga kostnadsförbrukningen. Det är stödmottagarens ansvar att kostnader är stödberättigande och att lagar om upphandling respektive regler om informationsskyldigheten följs. Bokföring, upphandlingsdokument, underlag för informationsarbete etc. kan komma att begäras in vid revision.

Förenklad redovisningsmodell – 2 kostnadsslag för huvudprojekt med offentligt stöd om max 100 000 EUR

Interreg Sverige-Norge har infört en förenklad redovisningsmodell från och med hösten 2019 kallad ”40%-schablonen”. 40%-schablonen ska användas för svensk sida i huvudprojekt, där det offentliga stödet är högst 100 000 EUR. Modellen innebär att projektets övriga kostnader beräknas som en schablon upp till motsvarande 40% av personalkostnader. 40%-schablonen är inte aktuell för norska partners IR-midler.

Ansökan
Du söker som vanligt i Min Ansökan men budgeten fylls i med bara med två kostnadsslag; personalkostnader och schablonkostnader. Dock ska en detaljerad kostnads- och finansieringsbudget bifogas.

Beredning och beslut
Under beredningen kontrollerar handläggaren bland annat om ansökan är relevant för programmet och att projektets kostnader är stödberättigande. Projektets aktiviteter ska beskrivas tydligt så att handläggaren kan göra en noggrann bedömning av att de kostnader som anges är rimliga i förhållande till de aktiviteter som ska genomföras. Även om ansökan är fullständigt ifylld kan den behöva kompletteras innehållsmässigt, en handläggare kommunicerar då med projektet.

Kontroll och utbetalning
Personalkostnader ska redovisas i Min Ansökan enligt rutiner för detta. Personalkostnaderna granskas och för schablonkostnader godkänns ett belopp motsvarande upp till 40% av de godkända personalkostnaderna. Den verkliga kostnadsförbrukningen avseende schablonkostnader kommer inte att kontrolleras och därmed finns inga krav på att redovisa de faktiska underlagen.

Ingen kontroll kommer att ske avseende den verkliga kostnadsförbrukningen, utöver personalkostnaderna. Stödmottagaren ansvarar för att kostnader är stödberättigande och att lagar om upphandling respektive regler om informationsskyldigheten följs. Bokföring, upphandlingsdokument, underlag för informationsarbete etc. kan komma att begäras in vid kontroll eller revision.

Om ni har frågor om de förenklade redovisningsmodellerna är ni välkomna att kontakta handläggarna på det svenska sekretariatet.