Interreg stöttar två nya gröna projekt

Interreg stöttar två nya gröna projekt

Två nya gränsöverskridande projekt får stöd av Interreg Sverige-Norge. Det står klart efter beslut av programmets kommittéer.

Projektet Skogsjobb i gränslandet ska bidra till en stabil kompetensförsörjning inom skogsbruket och projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia ska arbeta med att stärka små och medelstora företag inom bioekonomi.

Totalt har drygt 1,3 miljoner euro beviljats till projekten i gränsregionerna i Värmland, Dalarna, Västra Götaland, Viken och Innlandet. Stödet består av cirka 900 000 EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 450 000 EUR norska statliga IR-midler.

Skogsjobb i gränslandet

Delområde: Inre Skandinavien

Skogsjobb i gränslandet ska skapa förutsättningar för små och mellanstora företag att anställa kompetent personal. Projektet vill säkra skogsbrukets tillgång till arbetskraft och ska bidra till att regionen på båda sidor av gränsen utvecklas till att bli attraktiv att leva och arbeta i för kvinnor och män.

Genom samarbete mellan näringen och utbildningsanordnare ska projektet underlätta för arbete inom skoglig sektor i båda länderna. Projektets bidrag till en stabil kompetensförsörjning, skapar förutsättningar för hållbar utveckling, regional tillväxt och en växande bioekonomi i gränsområdet.

Projektet ska öka kunskapen om olikheter samt bygga samverkan och nätverk som ökar rörligheten över gränsen. Projektet kommer också att bredda rekryteringsbasen till skolor och företag. Därför riktar projektet särskilda insatser till skogssektorns underrepresenterade grupper; kvinnor och utrikes födda.

Projektägare är Skogsstyrelsen och Skogbrukets Kursinstitutt. Den totala budgeten är 938 910 EUR, varav 281 995 EUR är EU-stöd och 125 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är drygt två år.

Kontaktpersoner är Marcus Larsson och Bjørn Helge Bjørnstad.

E-post: marcus.larsson@skogsstyrelsen.se, bhb@skogkurs.no

Telefon: +46 270 429 813, +47 905 05 874

Bioeconomy Regions in Scandinavia

Delområde: Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete

Huvudmålet med projektet är att öka den internationella konkurrenskraften, marknaden och därmed tillväxten för små och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster från huvudsakligen skogliga råvaror.

Projektet förväntas också kunna bidra till ”spill over-innovationer” genom gräns- och sektorsöverskridande samarbete mellan aktörer som jobbar med biomassa från skog och aktörer från andra sektorer som till exempel olja och gas, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

På lång sikt vill projektet att det geografiska området som omfattar Värmland, Dalarna, Västra Götaland, Viken och Innlandet utvecklas till en stark och ledande nod för skoglig bioekonomi och att områdets samlade resurser blir internationellt kända.

Projektägare är Region Värmland och Viken fylkeskommune. Den totala budgeten är 2 006 319 EUR, varav 612 534 EUR är EU-stöd och 325 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är drygt två år.

Kontaktpersoner är Dag Hallén och Tore Helge Hansen.

E-post: dag.hallen@regionvarmland.se, torehan@viken.no

Telefon: +46 54 701 10 95, +47 911 17 112