Interreg Sverige Norge har beviljat stöd för 2 426 107 Euro till Nordens Gröna Bälte

Interreg Sverige Norge har beviljat stöd för 2 426 107 Euro till Nordens Gröna Bälte

Pressinformation

Projekt som fått stöd inom EU programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Den 19 november hölls det beslutsmöte inom programmet för delområdet Nordens Gröna Bälte, (Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sør-Trøndelags fylkeskommuner). Styrkommittén gav bifall till fem projekt för Nordens Gröna Bälte.

Totalt beviljades stöd till området på 2 426 107 Euro.

 

Vill ni veta mer om varje enskilt projekt så finns det ett namn och telefonnummer till projektledaren som är gemensam för svensk och norsk sida.

Projekten kan söka stöd inom följande insatsområden:

Innovativa miljöer Stöder projekt som ökar organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga.

Små och medelstora företag Stöder projekt som ökar konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom området samt projekt som ökar etableringsfrekvensen i programområdet.

Natur och kulturarv Stöder projekt som ökar tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus.

Hållbara transporter Stöder projekt som syftar till att skapa ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik och öka den gränsöverskridande rörligheten med inriktning mot koldioxidsnåla transportsystem.

Sysselsättning Stöder projekt som ökar den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden.

Projektnamn: Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige – RESENS

Insatsområde: Innovativa miljöer

Att stimulera entreprenörskap och förnyelseprocesser i glest befolkade regioner. Trøndelag-Jämtland-Västernorrland är av stor betydelse för den framtida utvecklingen i dessa regioner. Att skapa utrymme och stödstrukturer för att stärka människors och lokala företags utveckling och engagemang i lokalsamhället kommer att vara en framgångsfaktor i en ökande globalisering av samhället.

 

Mittuniversitetet och Høgskolen i Nord-Trøndelag ska mellan 2016-01-01 och 2018-12-31 skapa gränsöverskridande förståelse och lärprocesser för hur regional förnyelse kan gynnas genom samhällsentreprenörskap och social innovation samt att bidra till gränsöverskridande samarbete kring kunskaps- och modellutveckling kring samhällsentreprenörskap och social innovation i Trøndelags- Jämtlands- och Västernorrlandsregionen.

 

I samarbetet ingår, förutom projektägarna, Coompanion i Jämtland och Västernorrland, Kompetanssenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT), Nasjonalparken Næringshage, Åkroken Science Park, Leiv Eiriksson Nyskaping, Flyndra AS, Östersunds och Örnsköldsviks kommuner, Fosen Regionråd, Høylandet kommune, och Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 

Syftet med projektet är således att skapa gränsöverskridande förståelse och lärprocesser för hur regional förnyelse kan gynnas genom samhällsentreprenörskap och social innovation samt att bidra till gränsöverskridande samarbete kring kunskaps- och modellutveckling.

 

Projektägare: Mittuniversitetet och Høgskolen i Nord-Trøndelag

Beviljat EU-stöd: 585 974 EUR

Beviljade IR-midler i NOK och EUR: 2 524 200 NOK / 315 525 EUR

Total omslutning i EUR: 1 862 474 EUR

Projektledare Sverige: Yvonne von Friedrichs, +46 70 588 54 19, yvonne.vonfriedrichs@miun.se

Kontaktperson Norge: Britt-Paula Mørkved, +47 74 11 22 19, britt.p.morkved@hint.no

 

 

Projektnamn: Bioraff – Mer av trä

Insatsområde: Innovativa miljöer

Nordens Grønne Belte er en region med betydelige skogressurser og skogbasert næringsvirksomhet, både på svensk og på norsk side. Prosjekt skal bidra til å videreutvikle og synliggjøre regionen som et kompetansesenter innenfor ny konvertering, bioraffinering, av skogsbiomasse, og derved posisjonere Midt-Skandinavia som en sentral aktør i utviklingen av framtidens bioøkonomiske samfunn. I tett samarbeid med eksisterende skogbasert industri og andre industrisektorer i regionen skal prosjektet bidra til å utvikle nye grønne produkter og prosesser basert på regionens skogressurser.

 

SP Processum och Papir og Fiberinstituttet ska under tiden 2016-01-01 – 2018-12-31 samarbeta i projektet Bioraff-Mer av trä. Projektet bygger vidare på resultat som uppnåddes i det förra samarbetsprojektet Bioraffinaderi Mitt-Skandinavien och omfattar fyra utvecklingsprojekt. I ett av dessa ligger fokus främst på att kunna utnyttja befintliga skogsindustriella restströmmar för att kunna förverkliga storskalig produktion av single cell protein, SCP, som en intressant proteinkälla i fiskfoder för fiskfoderindustrin. SCP kan även användas som foderkälla för annan livsmedelsproduktion. Därför kommer även ett projekt att omfatta avancerade biotekniska metoder för att utveckla, utvärdera och analysera en mikroorganism med högre eller lika högt proteininnehåll som fiskmjöl. En marknads- och ekonomisk analys samt en LCA skall göras i en tät dialog med aktörer i hela värdekedjan från skogindustri till fiskfodermarknad inom Norden Gröna Bälte.

 

I samarbetet ingår, förutom projektägarna, Vinnova, Länsstyrelsen i Västernorrland, Sør- och Nord-Trøndelag fylkeskommune och en rad företag inom skogsnäringen.

 

Huvudsyftet med projektet är således att ta fram och förädla produkter som ingår i bioraffinaderier, både med utgångspunkt i dagens produktionsanläggningar och i helt nya typer av bioraffinaderier. Utvecklingen av dessa nya produkter kommer att stärka befintligt näringsliv och även skapa företag, allt baserat på skogsråvara.

 

Projektägare: SP Processum och Papir og Fiberinstituttet

Beviljat EU-stöd: 344 602 EUR

Beviljade IR-midler i NOK och EUR: 1 305 000 NOK / 163 125 EUR

Total omslutning i EUR: 1 015 455 EUR

Projektledare Sverige: Yvonne Söderström Nordin, +46 10 516 67 65, yvonne.soderstrom@processum.se

Kontaktperson Norge: Karin Øyaas, +47 959 36 526, karin.oyaas@pfi.no

 

 

 

 

Projektnamn: GIRAF – Gränsöverskridande innovativ affärsutvecklingsmiljö för SMF:er inom Sensor- och Kommunikationsteknologi

Insatsområde: Små och medelstora företag

De första stegen att bilda en gemensam gränsöverskridande mittnordisk innovationsmiljö inom det snabbt internationellt expanderande området sensor- och kommunikationsteknologi har tagits genom det tidigare interregionala projektet Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning – GIFU. Projektet resulterade i flera nya samarbeten mellan det norsk-svenska näringslivet och de akademiska miljöerna HiST och Miun och med innovationssystemet Fiber Optic Valley inom sensorteknologiområdet.

 

Fiber Optic Valley och Leiv Eiriksson Nyskaping ska mellan 2015-10-01 och 2018-09-30 samarbeta gränsöverskridande för att kommersialisera och affärsutveckla företag inom sensor- och kommunikationsteknologin. Erfarenheten från GIFU-projektet visade bl.a. att mer fokuserade och riktade insatser krävs för att kunna öka graden av affärsutveckling i form av nya marknader, mera sälj, gränsöverskridande samarbete, innovation och forskning hos små och medelstora företag i mittnordenregionen. Detta kan göras mer resurseffektivt och fokuserat genom att samordna de riktade insatserna mellan det norsk-svenska näringslivet, innovationssystem och centrumbildningar.

 

I samarbetet ingår, förutom projektägarna, NCEI – Norweigan Centres of Expertise Instrumentations, Åkroken Science Park, Peak Innovation, Acreo Swedish ICT, SINTEF och de akademiska miljöerna vid Miun/HiST/NTNU. Projektet stöttar dessa samarbeten med direkta kopplingar till små och medelstora företag, gränsöverskridande och med fokus på utveckling av produkter/tjänster och affärer med sensorteknologi i centrum.

 

Huvudsyftet med GIRAF-projektet är att vara ett affärsutvecklingskomplement till Miun och HiSTs IFUS-projekt och samtidigt ge en möjlighet till stöd för små och medelstora företag som utvecklar produkter/tjänster/affärsmodeller inom sensorteknologi i regionen.

 

Projektägare: Fiber Optic Valley och Leiv Eiriksson Nyskaping

Beviljat EU-stöd: 220 441 EUR

Beviljade IR-midler i NOK och EUR: 952 000 NOK / 119 000 EUR

Total omslutning i EUR: 678 882 EUR

Projektledare Sverige: Torbjörn Jonsson, +46 70 211 08 06, torbjorn.jonssom@fiberopticvalley.com

Kontaktperson Norge: Lars Gåsö, +47 951 75 177, lars.gaso@len.no

 

 

Projektnamn: Mid Nordic Film Export – metodikk for salg av film i et globalt digitalt marked

Insatsområde: Små och medelstora företag

Projektet riktar sig till företag och enskilda personer som har etablerad eller är på väg att bilda företag inom branschsektorn rörlig bild dvs. de som producerar kort- och dokumentärfilm, animation, reklam, beställningsfilm, långfilm och tv-dramatik. Projektet fokuserar på metoder för export av film som produceras i den gemensamma filmregionen, hur man på bästa sätt når en global digital marknad.

 

Projektets aktiviteter ska bidra till att öka omsättningen hos små och medelstora filmföretag i den gemensamma filmregionen (Tröndelag-Jämtland-Västernorrland). Det produceras aktuell, angelägen och professionell film i regionen men filmföretagen består av en eller få personer som inte har kapacitet att ta sin film hela vägen ut på en internationell marknad. Den nya digitala, globala marknaden är komplicerad och branschen behöver verktyg för att växa och ta plats internationellt.

I et langsiktig perspektiv, er det svært viktig også å stimulere til at nyutdannede tar skrittet fra unge og lovende til etablerte filmskapere. Slik vil vi sikre kontinuitet i og tilvekst til filmbransjen i regionen. Prosjektet mener det er maktpåliggende at nyutdannede filmskapere, så tidlig som mulig, får skolering i ulike aspekter ved å etablere og drive sin egen bærekraftige bedrift, og vil knytte til sig kompetanse som på best mulig måte kan bidra med dette. Skal man satse langsiktig på utvikling av talenter, er det regionale nivået en svært viktig brikke.

 

Filmpool Jämtland, Scenkonst Västernorrland och Midtnorsk Filmsenter ska mellan 2015-11-01 och 2018-10-31 samarbeta gränsöverskridande för att lyfta den inhemska filmproduktionen till en internationell marknad. Det skapar mervärde för filmarna som får ökade intäkter och kan växa som företag.  I samarbetet ingår också Landstinget Västernorrland, Mid Nordic Film, Filminvest Midt-Norge, Nord- och Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Tindved Kulturhage och Trondheim kommune.

 

Prosjektets hovedmål: økt nasjonal og internasjonal distribusjon av film produsert i regionen skal före til økt omsetning og kompetanse hos eksisterende film- og videoproduksjonsselskap i den svensk-norske regionen.

 

Projektägare: Region Jämtland Härjedalen/Filmpool Jämtland och Midtnorsk Filmsenter

Beviljat EU-stöd: 348 215 EUR

Beviljade IR-midler i NOK och EUR: 1 500 000 NOK / 187 500 EUR

Total omslutning i EUR: 1 105 805 EUR

Projektledare Sverige: Eva Aspling, +46 63 14 67 25, eva.aspling@regionjh.se

Kontaktperson Norge: Solvor Amdal, +47 952 00 247, solvor@midtnorskfilm.no

 

 

Projektnamn: Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv

Insatsområde: Natur och kulturarv

Sylarnaområdet är ett svensk-norskt område som har ett stort turistiskt tryck och förväntningarna är att besöksantalet ökar i framtiden. Det är en utmaning som ställer stora krav på hur besöksnäringen ska utvecklas vid sidan om en mer trängd och aktiv renskötsel samtidigt som stort fokus även måste finnas på natur- och kulturskydd.

 

Naboer AB har sedan 2009 tillsammans med fjällets aktörer engagerat sig i problematiken. Ett resultat är bildandet av föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan. Bland de svensk/norska medlemmarna hittar vi aktörer som STF, TT, samebyar, kommuner, boendeanläggningar och mindre serviceföretag. Föreningens är ett vägledande forum och målsättning är att säkerställa en hållbar, ansvarsfull och långsiktig hantering av besöksnäringens utveckling i dessa gränsfjäll (www.grensefjellen.se). Föreningen driver även ett Fjällforum som följer upp fjällfrågorna i området.

 

Förutom Interreg Sverige-Norge programmet och Naboer finansieras projektet av Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Åre kommun, Bergs kommun, Jamtli, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tydal kommune, Åredalens folkhögskola, Svenska Turistföreningen, Nasjonalt Pilegrimsenter, Nord-Trøndelag turistforening, Tronhjems turistforening och Folkuniversitetet.

 

Syftet är att skapa en ökad kunskap och förståelse kring förutsättningarna som råder i Gränsfjällen kring Sylarna i synnerhet men även i fjällen Sverige-Norge i allmänhet. Den ökade fjällkunskapen ska ge en större insikt, säkerhet och upplevelse för den enskilde när hen vistas i fjällmiljö. Dessutom blir det lättare för fjällets aktörer/gäster/ungdomar att förstå syftet med olika naturskydd, renskötselns utmaningar, klimatets påverkan, myndigheternas roll, den ”nya” besöksnäringen och dess innovativa aktiviteter mm. Fjällen är en gemensam tillgång värd att bevara och uppleva.

 

Projektägare: Region Jämtland Härjedalen/Filmpool Jämtland och Midtnorsk Filmsenter

Beviljat EU-stöd: 92 151 EUR

Beviljade IR-midler i NOK och EUR: 396 592 NOK / 49 574 EUR

Total omslutning i EUR: 287 671 EUR

Projektledare Sverige och kontaktperson Norge: Lennart Adsten, +46 70 320 04 69, lennart.adsten@naboer.se

 

 

Med vänliga hälsningar

Interregsekretariatet

Michael von Essen, +46 70 631 61 51

Sidsel Trønsdal, +47 74 11 10 00

Kari Mette Elden +47 73 86 60 00