Kunnskapsgrunnlag for fjelltransfer Trysil-Dalafjellene

Kunnskapsgrunnlag for fjelltransfer Trysil-Dalafjellene

Region Dalarna och Hedmark fylkeskommune har i projektet Fjelltransfer Trysil-Dalafjellene utrett förutsättningarna för gränsöverskridande kollektivtrafik.

I dagsläget bedömer kollektivtrafikmyndigheterna i de båda länderna att det inte finns underlag för att köra linjelagd trafik med fasta tidtabeller till eller från flygplatsen Scandinavian Mountains Airport eller mellan de båda huvudorterna Sälen och Trysil. Olika upplägg har utretts. Ett med genomgående trafik som kör hela vägen mellan de båda orterna och ett upplägg med bussar som vänder på flygplatsen och eventuella resor som går hela vägen Sälen-Trysil får ett byte på flygplatsen. Inget av dessa bedöms i dagsläget ha tillräckligt resandeunderlag för en turlagd linje.

Parterna har inte uteslutit att det i framtiden kan komma att finnas underlag för allmän linjelagd kollektivtrafik på sträckan och/eller i området. Det kan vara trafik som avgår efter beställning, så kallad anropsstyrd trafik eller linjetrafik som ansluter till vissa flyg med stort antal reguljära resenärer. Parterna kommer att följa flygplatsens utveckling och även Scandinavian Mountains planer för köpcentrumet och nya bedömningar kommer att göras när behov uppstår.

Projektarbetet har gett ökad kunskap kring områdets struktur och behov av trafikförsörjning. Samarbetet med lokal aktörer och över gränsen har öppnat dörrarna för framtida samverkan och dialog. Vidare utgör det kunskapsunderlag som projektet tagit fram om trafiksituationen och kollektivtrafiken ett underlag för framtida planeringsarbete. Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten.