Nya sjömatföretag växer fram i Skagerrak

Nya sjömatföretag växer fram i Skagerrak

I gränsområdet mellan Sverige och Norge ligger Skagerrak, ett havsområde med en unik marin miljö, med höga naturvärden och marina nationalparker på båda sidorna av gränsen. Den marina näringslivsutvecklingen är i sin linda, men det finns en stor potential att utveckla fler företag som på olika sätt nyttjar havet och dess resurser på ett hållbart sätt i sina affärsmodeller. Det är detta som projektet Marint Gränsforum Skagerrak jobbar för och resultaten hittills är mycket goda.

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak är ett ambitiöst svenskt-norskt samarbete som startade 2019 och pågår fram till juni 2022. Hittills har man främjat nya nätverk, och gett stöd till 50 företag genom workshops och kunskapsseminarier. Ett antal nya företag har startats. “Det skaper blant annet korte veier til beslutningstakere og gjør det enklere å dra veksler på kunnskapen som svenske aktører sitter på”, säger Petter Bjørge på Storms Østers om den stöttning han fått från projektet.

Alger och ostron i fokus

Ostron, musslor och alger har varit i fokus, och det är även inom dessa branscher som projektet har startat två olika nätverk. Här möts företagare ett par gånger om året för att utbyta tankar, idéer eller lyssna till senaste nytt från forskningen. Svenska Livsmedelsverket och norska Mattilsynet deltar ibland. Genom dessa nätverk har även företagarna gått samman och startat det nya branschrådet Svenskt vattenbruk och sjömat.

På Tjärnö marina laboratorium har projektet utvecklat Sveriges första marina kolonilott, där olika arter förvarats och växt till sig under ytan mellan två bryggor.  Syftet är sprida kunskap om Skagerrak och skapa intresse för hållbar marin utveckling. Satsningen har fått stor uppmärksamhet i media vilket visar på det stora intresse och nyfikenhet som finns.

Norge och Sverige har mycket att lära av varandra. Kunskapsdelning är ett stort gränsregionalt mervärde. Norge är en stark sjömatsnation, men Skagerrak är inte i fokus utan Nordsjön. Bohuslän var tidiga med kustzonsplanering, men näringslivet är gryende. Tillsammans vill projektet skapa en större kritisk massa av företag som kan etablera sig på en internationell växande marknad. Projektet bidrar till EU:s mål om Blå tillväxt, den Gröna Given samt Agenda 2030 mål 14.

Projektet involverar även myndigheter, forskare och politiker

Lagstiftning, havsförvaltning och forskning skapar ramarna för en hållbar marin näringslivsutveckling. Därför genomför projektet även aktiviteter för att föra samman svenska och norska forskare intresserade av Skagerraks miljö från Göteborgs Universitet och Havforskningsinstituttet.

Det behövs också ett långsiktigt politiskt samarbete på regional nivå mellan Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. De två regionerna delar gemensamma uppdrag i att främja näringslivsutveckling och har behov av att lyfta dessa perspektiv till nationella och internationella myndigheter som påverkar utvecklingen och nyttjande av Skagerrak.

I september 2021 hölls ett första dialogmöte mellan myndigheter och näringslivet för att öka förståelsen för varandras ibland motstående perspektiv och se hur de nationella målen om ökad produktion av mat i havet kan bli verklighet. Deltagarna var eniga om att sådan dialog behövs och de vill träffas igen våren 2022. Företrädare för Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland och Jordbruksverket deltog.

Projektet drivs av Svinesundskommittén, Viken fylkeskommune, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs Universitet/Tjärnö Marina Laboratorium. Finansiärer är Interreg Norge-Sverige, Västra Götalandsregionen, medlemskommuner och företag.

I det digitala magasinet kan du läsa om projektets aktiviteter och resultat, satsningar och företag som lyfts samt andra spännande nyheter inom utvecklingen av Skagerrak.

Läs mer om projektet på www.produktivtskagerrak.com