Skoglig anpassning för ett ändrat klimat

Skoglig anpassning för ett ändrat klimat

Ett exempel på skonsammare drivningsmetoder – en bandgående skotare under utveckling. Foto: Tobias Eliasson, Skogsstyrelsen.

Skogsbruk är en stor och viktig näring i både Jämtland, Västernorrland och Trøndelag, men trots den geografiska närheten sker väldigt lite kunskapsutbyte över gränsen. Ett gemensamt problem på bägge sidor gränsen är de allt mindre pålitliga vintrarna i regionen. Traditionellt har skogsbruket varit anpassat efter tydliga årstidsvariationer där exempelvis avverkning på mark med dålig bärighet har kunnat ske vintertid utan större problem, när marken är frusen och snön ligger tjock i terrängen. Denna situation råder inte på samma sätt nu som tidigare. Instabila vintrar innebär även utmaningar för skogsbrukets vägnät som många gånger är byggt utifrån sommar- respektive vinteranvändning. Eller för den delen vid avverkning i riktigt brant terräng.

Projektet Skoglig anpassning för ett ändrat klimat, som leds av Skogsstyrelsen och Fylkesmannen i Trøndelag, syftar till ett ökat kunskapsutbyte, dels över landsgränsen, men även mellan skogliga aktörer och organisationer inom Sverige och Norge. Alla berörs av problematiken och en hel del arbete och utveckling pågår. För att nå goda effekter i skogen, i form av minskade körskador och ett jämnare virkesflöde, krävs att alla drar åt samma håll och anammar ny teknik och nya arbetssätt. Projektet ska sammanställa befintlig kunskap och sprida goda exempel i nära samarbete med skogsnäringen i regionen.