Utvärderingar på programnivå

Utvärderingar på programnivå

Under 2018 har två utvärderingar på programnivå utförts enligt den av övervakningskommittén beslutade utvärderingsplanen.

Utvärderingen av näringslivets medverkan
Syftet med utvärderingen är att titta närmare på hur företagen tar del av programmets möjligheter.
Frågeställningarna var bland andra i vilken utsträckning näringslivet deltar.
Har programmet näringslivet som stödmottagare eller är de främst en målgrupp för projekten?
Efterfrågar och använder näringslivet de resultat projekten skapar?

Utvärderingen av miljö och klimatprojekts bidrag till programmet
Alla tre delområden har projekt som arbetar för fossilfria regioner. Hur påverkar dessa projekt regionen när det gäller Hållbara transporter? Även inom bioekonomiområdet har programmet flera projekt. Hur har programmet svarat mot det horisontella målet Hållbar utveckling och de specifika målen i Natur och kulturarv och Hållbara transporter? Innovativa miljöer är ett insatsområde där utveckling inom klimat och miljöområdet kan stärka den nordiska kompetensen, förbättra samordningen mellan Sverige och Norge som en region där grön tillväxt, innovation och en hållbar utveckling är verklighet – inte bara en vision för framtiden.

Frågeställningarna har i stort varit:
• I vilken utsträckning används arbetet med miljö och klimat i projekten för att främja hållbar regional utveckling och tillväxt?
• Hur används miljö- och klimat i projekten (t.ex. som verktyg eller katalysator) för att nå målsättningarna i Sverige-Norge programmet?
• Finns ett mervärde i att arbetet sker gränsöverskridande i detta sammanhang?

Ta gärna del av utvärderingarnas resultat och rekommendationer här.