Få Alle Med

Få Alle Med

Det är ett stort samhällsproblem att ungdomar hoppar av skolan och inte fullföljer sina studier. I projektet Få Alle Med kartlägger Innovatum och Inspiria Science Centers, tillsammans med samarbetspartners i Fyrbodal och Viken varför. Utifrån detta utvecklar Få Alle Med metoder och verktyg som syftar till att förebygga skolavhopp och frånvaro.

Dagens skola fokuserar huvudsakligen på ämneskunskaper. Men det är känt att arbetsgivare värderar personliga färdigheter som till exempel kreativitet och samarbetsförmåga, lika eller till och med högre än ämneskunskaper. Projektet vill öka medvetenheten om vikten av personliga färdigheter, som ett komplement till ämneskunskaper och på så sätt öka elevernas motivation och förhindra avhopp från gymnasiet.

Projektet Få Alle Med arbetar med att förebygga skolavhopp och frånvaro genom att fokusera på personliga färdigheter som komplement till ämneskunskaper. Vilket på sikt kan säkra tillgång på arbetskraft i gränsregionen. En vinst för den sociala och ekonomiska hållbarheten, samt för den enskilda individen.

Personliga färdigheter

Arbetet med att identifiera och testa metoder har bland annat resulterat i ett samverkansarbete med Strömstad kommun där en metod för inkludering har skapats och testats. Metoden testas med föräldrar, elever och pedagoger. Genom digital text- och bildproduktion som presenteras ute i olika verksamheter är syftet att få till autentiskt lärande utanför klassrummet.

Lärandet fokuserar på personliga färdigheter som kallas för ”the 4C”:

  • kommunikation (communication),
  • samarbete (collaboration),
  • kreativitet (creativity) och till viss mån
  • kritiskt tänkande (critical thinking).

Ytterligare en förmåga som metoden utvecklar är digital kompetens vilket har relevans både i och utanför skolan.

I projektet har hittills över 1 500 elever och mer än 420 vuxna (lärare, rektorer, föräldrar, lärarstudenter, personal på science center och andra aktörer) tagit del av workshops, föreläsningar och reflektionsstunder. Projektet har som plan att information, metoder och verktyg som tas fram i projektet ska bli ”allmängods”. Gränsregionen ska på sikt få en arbetskraft som har passande utbildning och kompetens för företagens behov genom att fler ungdomar avslutar sin gymnasieutbildning och utvecklar sina personliga färdigheter.

Projektägare är Innovatum Science Center och Inspiria Science Center.

Interreg firar 30 år vilket vi uppmärksammar i en artikelserie.  Projektet Få Alle Med hör till temat ungdomar.