Filmskapande i Nordens Gröna Bälte

Filmskapande i Nordens Gröna Bälte

Mid Nordic Film Export har fokuserat på att hitta metoder för distribution av film producerad i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland. Projektet har riktat sig mot bedrifter og enkeltaktører i filmindustrien, dvs. produsenter av spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer, TV-produksjoner og animasjonsfilmer. Ett övergripande mål har varit att öka konkurrenskraften hos de deltagande filmföretagen.

Gjennom interregionale nettverk, spisskompetanse, samarbeid og felles utviklingsprogram har ett stort antal filmskapare ökat sina möjligheter för en bredare distribution av sina filmer. Vidare har projektet genom en rad fortbildningsinsatser samlat och stärkt filmskapare i den gemensamma filmregionen. Projektet har fungerat som en nasjonal og internasjonal utviklingsarena for filmselskap i vår felles svensk-norske region.

 

Ett femtiotal filmare/filmföretag har deltagit i projektets aktiviteter, sju enmansföretag har växt till större företag, elva nyutbildade har startat företag, 36 filmer har nått en nationell marknad och 20 filmer har nått ut internationellt.

Projektet har arbetat aktivt för att förbättra förutsättningarna för kvinnliga filmskapare. Ett nätverk för kvinnliga filmskapande har initierats på begge sider av grensen och nätverket fortsätter även efter projektslut.

Läs projektets slutrapport här.